Questions and answers

Czy w składzie rodziny należy uwzględnić mężczyznę, który przebywa w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wynajmując pokoje w budynku jako pomieszczenia hotelowe wystąpi VAT i w jakiej stawce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zakwaterowanie zapewnione pracownikom z Ukrainy korzystać może ze zwolnienia do kwoty 500 zł miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zaliczki płacone na poczet zbycia nieruchomości generują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zaliczyć montaż dodatkowych urządzeń - klimatyzatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaką należy zastosować stawkę VAT w przypadku wynajmu sprzętu budowlanego na terytorium Polski dla firmy włoskiej ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką opłatę skarbową należy naliczyć w przypadku nieznaczącej zmiany pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać na koniec roku w związku ze zmianą metody ustalania rozchodu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować przy zmianie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wydanej w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jakie są warunki organizowania gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie środki techniczne lub środki ochrony układu oddechowego należy zapewnić spawaczom na stanowiskach mobilnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy opodatkować VAT sprzedaż samochodu będącego przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy potraktować bezpłatne wydanie prototypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować warunkową umowę zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak powinno się dokumentować wychowanie do życia w rodzinie po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową remontowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy należy uznać, że pracownicy pracują w "warunkach narażenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Na jaki dzień przeprowadzić spis z natury i wpisać go do PKPiR w przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim rozdziale należy ująć wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy awansować pracownika księgowości na wolne stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zutylizować urządzenie z czynnikiem chłodniczym R-407?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W którym kraju powinny być odprowadzane składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych kwotę z faktury za paliwo do firmowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę, który nie ma jeszcze ustalonego prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który chce świadczyć usługi marketingowe dla spółki, której jest prezesem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji gdy beneficjent nie zwróci środków z art. 189 ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy błąd w numerze NIP lub REGON w tytule wykonawczym mogą być podstawą do jego podważenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy darowizna pieniężna od rodziców jest dochodem w sprawie zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy do podestu roboczego o wysokości 38,5 cm powinny prowadzić schody?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy jako kryterium oceny oferty można wpisać wysokość odpisu z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy kierowca transportu międzynarodowego powinien posiadać formularz A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy meble, które firma chce odsprzedać pracownikom, należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy mieszkający na Litwie członek rady nadzorczej podlega w Polsce składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można ogłosić przetarg przed zatwierdzeniem planu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który po przejściu na emeryturę zostanie ponownie zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy należy unieważnić postępowanie, w którym zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy na świadectwie pracy należy ująć okresy opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt podatkowy w momencie zakończenia najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył podpisu na formularzu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy o wyborze najkorzystniejszej oferty należy powiadomić wykonawców, którzy nie złożyli oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy pracę siedzącą na hockerze można uznać za pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania związków zawodowych o pozbawieniu pracownika funkcji brygadzisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zapewnić dodatkowe posiłki pracownikom na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy na innym stanowisku powinien ponownie przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy są przepisy regulujące ilość dzieci znajdujących się jednocześnie w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy środki na koncie ZFŚS gimnazjum należy przekazać na konto ZFŚS szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy umowa o zamówienie publiczne może zostać rozwiązana, jeśli wyczerpano środki na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy wartość szacunkową zamówienia można ustalić metodą mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy w IPET można nadal wpisywać "udział ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wkład własny uzupełniony przez gminę będzie dotacją celową na współfinansowanie wkładu własnego OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy w procedurze odwróconej zobowiązania innego podmiotu należy żądać wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w przypadku robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zgłaszać dostawców materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku zamiaru rozwiązania umowy na czas określony w trybie art. 52 należy przeprowadzić konsultację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne