Questions and answers

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wyniki pomiarów substancji świadczą o tym, że pracownicy pracują w zanieczyszczonym powietrzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak opisana transakcja powinna być rozliczona u sprzedawcy z punktu widzenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie ustalić harmonogram czasu pracy, aby nie doszło do przekroczenia dobowej i tygodniowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać siatka godzin dla ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jak spółka powinna zaewidencjonować otrzymane od producentów bony pieniężne, które przekazuje swoim klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak w arkuszu i dzienniku odnotowuje się fakt zmiany przez ucznia nazwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak właściwie wykazać usługę obsługi pompy betoniarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy jednostka może odliczyć VAT w usługach leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel traci uprawnienia do wykonywania zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Który organ powinien podjąć działania w zakresie usunięcia skażonego gruntu, jeżeli nie jest znany sprawca skażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakie konta należy zaksięgować dotacje europejskie dotyczące wynagrodzenia dla opiekuna stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakie konta należy zaksięgować opłatę za anulowanie rezerwacji kontenera dokonanej w niewłaściwym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów następuje potwierdzenie wywozu towarów poza granice UE potrzebne do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jakiej wysokości przyznać świadczenie rodzicielskie osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować opcje na akcje spółki amerykańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zwrot nienależnie pobranych zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w kosztach wartość towarów zużytych do zrealizowania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób wyznaczyć wartość początkową nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Z jaką stawką spółka powinna wystawić refakturę na klienta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy, jeżeli przepływ wód występuje tylko w okresie opadów i roztopów, mamy do czynienia z rowami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy emeryt zatrudniony u tego samego pracodawcy może mieć niższe wynagrodzenie niż otrzymywał na tym samym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest wykorzystanie ścieków oczyszczonych do wykorzystania na własne potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jaki dokument potwierdza prawo do korzystania z informacji geologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy inwentaryzacja stanu lasu wymaga strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy po przejściu procesu odzysku można kwalifikować odpady w sposób dowolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy oddać zużyte narzędzia z węglików spiekanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy arkusze ocen prowadzone w formie elektronicznej należy drukować każdego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy błąd w nazwie jednostki w nocie księgowej można poprawić notą korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy część ścieków oczyszczonych może być wykorzystana do utrzymania zieleni na oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy dozorcy mogą być rozliczani w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy drogi dojazdowe do zabudowy szeregowej należy traktować jako infrastrukturę towarzyszącą garażom lub parkingom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek pokrywania kosztów dojazdu tego dziecka do wybranej szkoły w sąsiedniej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina powinna zmienić nazwy przedszkoli, które w nazwie mają człon "samorządowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy każda opinia rady pedagogicznej musi być wyrażona uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy możliwe jest refakturowanie kosztów pomiędzy najemcami i podnajemcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i wykorzystać go w terminie późniejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nagrody wypłacane zagranicą sportowcowi podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę, w której brakuje załącznika określającego parametry techniczne oferowanego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy organ może zobowiązać właściciela do dokonania awaryjnej wycinki i przycinki drzewostanu znajdującego się pod oraz wokół linii elektroenergetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy poprawić omyłkę, jeśli wykonawca błędnie przeliczył kwotę netto na kwotę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy pracownik może wykonywać zadania malarza na polecenie przełożonego jeśli jest przyjęty na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik przed podpisaniem umowy o pracę musi napisać oświadczenie że zgadza się na pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy prawidłowo wydano decyzję o zaliczeniu pracy w rolnictwie w charakterze domownika do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy producent urządzeń spawalniczych jest zobowiązany do przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przedstawione czynności mogą być jedną usługą kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy służba wojskowa jest wliczana do okresów zatrudnienia potrzebnych do wyliczenia dni urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedaż pelletu wymaga uzyskania pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych można wykorzystać na zorganizowanie święta szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wizytator kurii powinien posiadać upoważnienie w przypadku dokonywania obserwacji pracy nauczyciela katechety?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w przetargu na dostawę samochodów służbowych zamawiający może wymagać napędu hybrydowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będzie obowiązywała realizacja projektów edukacyjnych przez klasy gimnazjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne