Questions and answers

Czy zmiana prewspółczynnika powoduje konieczność korekty kwoty środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy potwierdzeniem nabycia stażu pracy w służbie bhp może być oświadczenie innego pracownika służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wycenę świadectwa pochodzenia energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny miesiąc przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kierowca z jakimi uprawnieniami może przewozić butle z helem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do przeprowadzenia badań spirometrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku refaktury usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak często nalewy przeprowadzać oględziny konserwatorskie transformatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość przeprowadzania konserwacji instalacji odgromowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wykorzystywanego jako sklep podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie indywidualne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi służby bhp można zlecić odbiór maszyn i urządzeń jako jednoosobowej komórce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w 2018 r. powinien być ustalony jeden współczynnik dla całej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy poszczególni wspólnicy spółki cywilnej mogą wybrać odmienne sposoby opodatkowania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, gdy faktura jest wystawiana za okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prowadzić amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w kosztach nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy rozbudowa i przebudowa budynku mieści się w pojęciu „modernizacja”?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jakie są podatkowe skutki kupna alkoholu dla pracownika podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zwracać pracownikowi za bilety na autobus lub dojazdy autem do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w szkole podstawowej zatrudniony na stanowisku psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymagania bhp powinien spełniać magazyn odczynników chemicznych w pracowni histopatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Do której klasy dyrektor szkoły powinien przyjąć dziecko, które uczęszczało do szkoły w Anglii do klasy VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich obowiązków należy dopełnić w przypadku zbycia udziałów w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinien zostać wykazany w ewidencjach VAT zakup tkanin sprowadzonych z Turcji do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy obywatel Ukrainy może legalnie pracować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakich księgowań na kontach w 2017 r. powinna dokonać Fundacja po zatwierdzeniu sprawozdania za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy spółka z o.o. może zatrudniać pracowników na podstawie umów o prace o charakterze sezonowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy w sytuacji kiedy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy możliwe jest okresowe zamknięcie samorządowej jednostki budżetowej z powodu niskiej frekwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co to jest EX strefa zagrożona wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy do obsługi wózków jezdniowych akumulatorowych wystarczające jest posiadanie przez pracownika prawa jazdy kategorii B?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi na wypowiedzeniu można udzielić urlopu powyżej wymiaru który przysługuje mu za okres do dnia zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wpisywania raportu miesięcznego do prowadzonej ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy lekarz współpracujący z lekarzem poz ma prawo do wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy lekarz pracujący na kontrakcie może być kierownikiem specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie można umorzyć dług za leczenie zmarłego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób powinny zostać uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy GDDKiA może dokonać nasadzeń zastępczych na gruntach należących do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co należy rozumieć przez mapę sytuacyjno-wysokościową w związku z kopalinami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy opłata produktowa, która ma zostać wniesiona do marca 2018 roku, będzie takiej samej wielkości jak w 2017 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne