Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo ustalić okres wyczekiwania na uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zatrzymanie prawa jazdy nie stanowi podstawy do zawieszenia strażnika miejskiego w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wobec zniesienia obowiązku alimentacyjnego należy wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy do wytoczenia przez kierownika OPS powództwa alimentacyjnego na rzecz obywateli jest wymagana ich zgoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy instytucja kultury ma obowiązek przeprowadzić wybory członków rady pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenia z ZFŚS mogą być wypłacane alternatywnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć podstawę zasiłku dla przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić i przeliczyć dochód z zagranicy w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto winien wydać decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 24 i 25 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy do dochodu strony w sprawie zasiłku celowego należy wliczyć jednorazową pomoc finansową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki rodzaj umowy o pracę należy zawrzeć z pracownikiem, który nabył już prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy możliwe jest planowanie dyżurów, czyli uwzględnianie ich w rozkładzie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość nie wypłacania odprawy osobie, która wróciła z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W ilu egzemplarzach powinien być sporządzany testament allograficzny przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba ma prawo do zasiłku stałego, gdy zgłasza czasowy wyjazd za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przysługują zasiłki, np. świadczenie rodzicielskie, z tytułu urodzenia martwego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Ile czasu trzeba przechować sprawozdania za opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy liczba nasadzeń zastępczych powinna być co najmniej taka sama jak liczba drzew usuwanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na kogo nałożyć obowiązek rozbiórki budynku mieszkalnego w przypadku braku właściciela i zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Co zrobić, gdy wykonawca w formularzu oferty nie podał ceny, ale wynika ona z kosztorysów ofertowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę dotyczącą sprzedaży biletów na czas nieokreślony przez telefon komórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaką dokumentację w swojej codziennej pracy powinien prowadzić asystent rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy zastosować przy zwalnianiu nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy żądać zaświadczenia, oświadczenia o uzyskanym dochodzie z umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel specjalista: pedagog, logopeda bądź psycholog może pełnić funkcje wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak potraktować sprzedaż towaru kontrahentowi z Niemiec, jeśli towar nie został odebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy przyjąć do samochodu przekazanego między oddziałami jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie podatku dochodowego występ gościnny aktorów z Teatru Narodowego z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy wykazać rabat w strukturze JPK_FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku produkcji i sprzedaży odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kompetencje kontrolne mają organy Inspekcji Ochrony Środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować naliczenie i odprowadzenie odpisu na rachunek ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy opłata prowizyjna za udział w licytacji samochodu osobowego jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczki wspólników od spółki zaważą na obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy postępować z odpadami pokonsumpcyjnymi powstającymi w stołówkach placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować inwestycję polegającą na budowie kina na terenie centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien przeprowadzić postępowanie po uchyleniu decyzji przez SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne