Questions and answers

Czy ZUS może kwestionować podpis Głównej księgowej na RP-7 dotyczącym jej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nadgodziny można odebrać tego samego dnia, w którym zostały wypracowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy po dniu wolnym za pracę w sobotę pracownik może przyjść z II zmiany na I ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co jest dla właściciela mieszkania przychodem do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić, gdy do historii choroby pacjenta omyłkowo dołączono kartę informacyjną innego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi w pełnym znieczuleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy MOPS w sprawie zasiłku stałego powinien uznać stronę za osobę samotnie gospodarującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy osoba bezdomna umieszczona w schronisku ma prawo skorzystać z zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pobyt świadczeniobiorcy za granicą jest podstawą do uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie rodzaje pozwoleń wodnoprawnych są tożsame rodzajowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy standardy emisyjne nie mają zastosowania jeśli są konkluzje BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy firma, która zleciła wykonanie prac rozbiórkowo-budowlanych, powinna wystawić KPO na odebrane odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jaki jest wzór decyzji odmownej dla niżej opisanej sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien zostać prawidłowo określony termin wygaśnięcia koncesji udzielonej do 31 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "wody pierwotne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przekazywania informacji o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach do WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto powinien wydać duplikat świadectwa pracy pracownikowi spółki, która zawiesiła okresowo działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można podnieść stawki opłat dla podmiotów przywożących ścieki spoza terenów gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wszystkie ujęcia wód podziemnych powinny być ujawnione w studium uwarunkowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakich instalacji i źródeł dotyczy dyrektywa MCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy powierzchnie pod tunelami foliowymi zaliczamy do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy dyrektor, kierując nauczyciela na szkolenie jednodniowe powinien udzielić mu urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zwrócona kara umowna stanowi koszt podatkowy dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zrobić utratę dochodu, jeśli osoba odwołała się od wydanego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy spółka powinna złożyć jedną deklarację PFRON czy dwie osobne dla spółki i dla oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy krajowy skład konsygnacyjny wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego jako miejsce prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kto kwalifikuje uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej na poszczególnych etapach edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak rozpoznać transakcję jednolitą gospodarczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs walut należy zastosować na gruncie podatku VAT w przypadku faktur dokumentujących WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wysokość zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na mocy art. 25 ust. 1 pkt 4 u.p.p.w.d. organ uprawniony jest do żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła podstawowa może przyjąć studenta na praktykę pedagogiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zamontowany system TV przemysłowej należy zaliczyć do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ocenić, czy dane nakłady są ponoszone na obce środki trwałe oraz czy korekta VAT będzie wynosić 5 czy 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak podatnik powinien liczyć limit dla obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy niepełnoletnia matka może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na swoje dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może zawiesić postępowanie w sprawie do czasu uzyskania niezbędnych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne