Questions and answers

Czy dzień wolny za święto wypadające w sobotę można udzielić pracownikom w listopadzie przed tym dniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy forma odszkodowania przyznana w zastępstwie gwarancji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy inwestor może kilkukrotnie wykorzystać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy kontrakt menadżerski obliguje do posiadania badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy koszty związane z przeniesieniem środka trwałego podnoszą jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kredyt w rachunku bieżącym podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy mechanizm odwrotnego obciążenia będzie dotyczył także "kolejnego w łańcuchu", podwykonawcy usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznać na stary rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można jakoś uratować się od mandatu w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można nie ujmować w sprawozdaniu Rb-N kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy można ogłosić jeden przetarg na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy można ponownie przesłać akta sprawy organowi, który już uznał się za niewłaściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można ze środków funduszu sołeckiego wesprzeć stowarzyszenie działające na terenie sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy myśliwi mogą tresować psy na prywatnych terenach rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie bezpłatnym może prowadzić w szkole zajęcia pozalekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na zakupioną później kasę rejestrującą również przysługuje odliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obowiązek powiadamiania o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego spoczywa na Dziale Pomocy Środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy opłata za domenę oraz opłata za depozyt podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłata za przygotowanie zmiany pozwolenia na emisję gazów i płynów powinna zwiększać wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy opracowanie polityki ochrony danych osobowych można uznać za prace badawczo rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy oświadczenie PIT-2 należy ponawiać, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy papuga lora z Nowej Gwinei podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pieniądze zarobione w Polsce na zagranicznym czacie erotycznym podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pobiera się opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia od poświadczenia, że decyzja stała się ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek numerowania dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może ponownie skierować pracownika na badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca musi mieć podpisaną umowę z lekarzem przeprowadzającym lekarskie badania profilaktyczne pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik musi skorzystać z pełnego wymiaru urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik socjalny i asystent rodziny musi informować rodzine telefonicznie o swojej każdej wizycie w środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na montażu lamp to usługa czy robota budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może uzyskać zgodę na usunięcie drzewa bez dokonania nasadzeń zastępczych i uiszczenia opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przekształcona spółka komandytowa może podlegać pod wyspecjalizowany urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rozpoczynając działalność polegającą na hodowli koni podatnik musi prowadzić odrębną ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka jawna może zastosować jednorazową amortyzację do przedsiębiorstwa wniesionego do niej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może złożyć korekty deklaracji VAT-7K za 2016 r. w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego, jeśli akcyzę opłaca dostawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej w likwidacji powinno być zatwierdzone uchwałą w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy straż miejska może egzekwować obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy towar otrzymany nieodpłatnie od kontrahenta z Włoch podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy towary będące przedmiotem wysyłki do Chin bezpośrednio z Holandii pozostają poza zakresem ustawy o VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wszystkie koszty związane z zatrudnianiem małżonka są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wypłacona pracownikom nagroda z zysku stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zróżnicowanie w regulaminie wynagradzania bonusu w zależności od grupy pracowników ma charakter dyskryminujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zwrot nadpłaconego wkładu powinien pomniejszyć dochody jednostki czy powinien zostać ujęty w wydatkach jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć pochodnie do spalania biogazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak amortyzować ulepszą nieruchomość niemieszkalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich czynności powinienem dokonać chcąc zlikwidować firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na współwłaścicielach nieruchomości z tytułu jej zniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie organy należy powiadomić o wystąpieniu awarii przemysłowej w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie przepisy regulują nauczanie dziecka w domu przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe nabycia przeznaczonej na wynajem nieruchomości położonej w Bułgarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik warsztatu, aby dokonać konserwacji lub serwisowania układu klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie warunki do otrzymania nagrody rocznej musi spełnić kadra zarządzająca instytucją kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakie wymagania gmina musi spełnić chcąc zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jak księgować wymieniane zużyte części w urządzeniach, które uległy uszkodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rozbudowanie parkingu, który nie jest jeszcze całkowicie zamortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy wystawić fakturę, jeżeli w akcie notarialnym zapisano, że przedmiot sprzedaży zostanie wydany później?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować dotację otrzymaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować błędy z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne