Questions and answers

W którym momencie rozpoznać przychód z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy budowa elektrofiltru zmniejszającego oddziaływanie zakładu na środowisko wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy do składu rodziny podaje się ojca dziecka, który nie jest mężem wnioskodawczyni i nie mieszka wspólnie z nią i dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dostawa - na rzecz kontrahenta będącego armatorem - półek gastronomicznych może korzystać ze stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor, który prowadzi szkołę z internatem, ma obowiązek utworzyć stołówkę na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina, w której uczeń jest zameldowany ponosi koszty związane z jego dowozem do szkoły specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kierowcy autobusu szkolnego, realizującemu przewóz regularny i specjalny można wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy koszty związane z eksploatacją nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż stanowią koszty bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy montaż szlabanów parkingowych stanowi roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy można dochód z tytułu zatrudnienia traktować jako dochód utracony w sytuacji gdy strona pobiera rentę z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można zwiększyć zakres czynności pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy należy doliczyć dochód ze sprzedaży mieszkania do ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na premie pieniężne uzależnione od wartości zakupów powinna być wystawiona nota uznaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności może realizować godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy opakowania wysyłane producentowi mają wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek zarejestrować się do VAT-u w Niemczech w związku z przeładunkiem towaru na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem oddzielne porozumienie na wykonywanie pracy po godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu w wymiarze 3/4 etatu przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony w 8 godzinnym systemie czasu pracy może wziąć 8 godzin przepustki w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorca może zatrudnić osobę na staż bez pośrednictwa urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy rozliczenia podatkowe spółki z o.o. zależne są od struktury udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy spółka może skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż pompy ciepła z montażem ma być potraktowana jako dostawa towaru czy dostawa usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umieszczenie w jeziorze stopni w formie gabionów wymaga dokonania zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy upomnienie wystawione przez wierzyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów powinno zawierać jego podpis?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ustalenie stawki żywieniowej w stołówce szkolnej powinno być uregulowane zarządzeniem Starosty

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w procedurze odwróconej należy badać równoważność u wszystkich wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej wezwać do złożenia wyjaśnień wykonawcę, który nie wskazał miejsca odbywania się kursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy wypłata gwarancji na rzecz podmiotu cypryjskiego podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłata z gwarancji bankowej stanowi przychód generalnego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Ile wyniesie odprawa emerytalno-rentowa pracownika medycznego zatrudnionego w przychodni zatrudnionego 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jaka jest kolejność podpisów na protokole powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jaka powinna być wydajność wentylacji dla pomieszczeń socjalnych, części biurowych, magazynu i hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką informację należy wpisać w świadectwie pracy pracownika, którego zaległy urlop przechodzi na kolejne zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak często powinien być inwentaryzowany magazyn konsygnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy w przypadku przekroczenia przez pracownika rocznego limitu godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie kroki może podjąć starosta w sprawie niepełnych zgłoszeń robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania przedmiotów zawodowych teoretycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania będzie musiał spełnić przedsiębiorca, który chce sprzedawać torf wydobyty przy okazji pogłębiania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wyłączono grunt z produkcji rolnej bez decyzji starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować pożyczkę spółki przejmowanej wobec spółki przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć dochód z umów zlecenia i umowy o pracę do ustalenia prawa o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak postąpić, jeżeli okazało się, że odnośnie świadczenia wychowawczego przyznano dwa razy tę samą decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy obliczyć okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo należy ująć dane w sprawozdaniu Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Kiedy firma staję się zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy przekształcenie spółki z o.o. w komandytową wygeneruje przychód wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien być obciążany kosztami za korzystanie z części wspólnej nieruchomości: właściciel czy najemca lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kto powinien zgłosić osobę niepełnosprawną do ubezpieczeń społecznych i kto powinien opłacać za nią składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Które spółki są dla siebie jednostkami powiązanymi według prawa bilansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Na czyje zlecenie wykonywana jest inwentaryzacja stanu lasu będącego własnością osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy powstaje prawo do świadczenia emerytalno-rentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne