Questions and answers

Czy organ może wydać nowe pozwolenie na realizację robót budowlanych, na które została już wydana ostateczna decyzja?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek stały może zgłosić małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego na siebie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy podatek naliczony od towaru, który sprzedam do Niemiec, odliczam w Polsce czy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik w ramach jednego okresu sprawozdawczego (np. miesiąca) może wystawić fakturę zbiorczą do dostaw w tym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca może żądać zwrotu kosztów badań wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik przebywający na urlopie, może równocześnie świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych w tym samym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8% na sprzedawane usługi budowy domów mieszkalnych i letniskowych wraz z materiałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prezes spółki komunalnej może prowadzić dodatkowo własną działalność gospodarczą w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy prezes spółki może na jej rzecz świadczyć usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przy obliczaniu dochodu do świadczenia wychowawczego należy uwzględnić dochód z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przy wypłacie następnego zasiłku można bez zgody pracownicy potrącić nadpłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy rada szkoły i rada rodziców opiniuje plan finansowy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia usługi cateringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka może dokonać egzekucji należności obejmującej zwrot podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spóźnione udokumentowanie stażu do nagrody jubileuszowej skutkuje obowiązkiem jej wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedając środki trwałe instytucja kultury powinna stosować jakieś szczególne ustawy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy sprzedawca fluorowanych gazów cieplarnianych musi upewnić się, na jaki cel nabywca kupuje gazy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy udzielenie nieodpłatnej pożyczki podmiotowi powiązanemu może skutkować szacowaniem dochodu po stronie pożyczkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi prawne, księgowe, kadrowe mogą być dokumentowane jako usługi o niskiej wartości dodanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w dzień wolny otrzymany w zamian za pracę nadliczbową można korzystać z urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy w przypadku odsprzedaży motoru ze stawką VAT 23% firma powinna dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku zakupu od firmy z polskim NIP towaru, którzy przywieziono bezpośrednio z Niemiec, wystąpi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania należy wskazać kwotę ryczałtu za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować pracę w soboty w wymiarze przekraczającym 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-Z ujmuje się zobowiązania z zawartego układu ratalnego między płatnikiem a ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę należy przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny, mimo że nie wykonywał pracy związanej z kierowaniem zespołem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego spółki wodne będą musiały zmieniać zapisy swoich statutów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy zadatek na poczet wykonania usługi został prawidłowo rozliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego zakładu kosmetycznego na zakład fryzjerski wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć centrum frezarskie oraz stanowisko ślusarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ewidencjonować wyjścia służbowe w firmie prowadzącej system elektronicznego potwierdzania obecności w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jaki dowód zakupu jest potrzebny do zaliczenia mieszkania jako środka trwałego firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakiego urlopu udzielić podczas powołania do służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie mogą być konsekwencje w przypadku braku dokumentacji podatkowej, tj. jak m.in. brak local file lub master file?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie opinie mogą wydawać niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie zmiana umowy wynajmu na nieodpłatny wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie zapisy w zakresie wynagrodzeń dyrektora instytucji kultury należy zawrzeć w informacji o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy delegowaniu pracowników do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie zgłoszenia powinna złożyć spółka, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakimi kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien okazać się kandydat na szefa kuchni w przedszkolu miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia określić dla pracownika, który przepracował 20 lat u pracodawcy, z którym rozwiązuje stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Jaki wymiar czasu pracy powinna zrealizować pracownica w listopadzie zatrudniona na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca zaoferował sprzęt, a potem złożył opis parametrów dla innego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak należy opodatkować świadczenie usług montażu krótkich filmików świadczone dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy sformułować stronę tytułową statutu dla zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy wypowiedzieć dodatek motywacyjny dyrektorowi w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne