Questions and answers

Czy rozporządzenie w sprawie podziemnych składowisk odpadów jest aktualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy specjalista ds. kadr i płac, który tworzy przelewy płacowe powinien podpisywać je jednocześnie z dyrektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy spłata odsetek od kredytu zmusza fundację A do zapłaty CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy świadczenia na rzecz menedżera generują po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Urząd Gminy może wywiesić ogłoszenie osoby fizycznej o sprzedaży jej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy usługa lokomotywy spalinowej będzie podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w strukturze SP ZOZ powinno być utworzone stanowisko ds. kontroli wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wydatki na naprawę gwarancyjną sprzedanego środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wydatki związane z jazdą testową można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki związane z organizacją jubileuszu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie pomiaru wydajności w instalacji hydrantowej dla wspólnoty mieszkaniowej korzysta z obniżonej stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w zespole szkół po reformie oświaty może działać jedna rada pedagogiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zajęcie wierzytelności uprawnia pracodawcę do zajęcia pełnego wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zamawiający, będąc współproducentem materiału audiowizualnego, może skorzystać z wyłączenia stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jeśli oferowany sprzęt występuje w różnych konfiguracjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakiego rodzaju dokumenty powinny być przedstawiane w celu dokumentowania wydatków rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki po stronie udzielającego i otrzymującego zrodzi umorzenie pożyczki wyrażonej w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki termin organ powinien ustalić na spłatę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak kształtuje się odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za wykonane przez zbywcę nasadzenia zastępcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż pawilonu handlowego, który nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak potraktować zakup metalowych wycieraczek zamontowanych na parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku gdy zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak powinno obliczać się ilość ścieków bytowych odprowadzonych do oczyszczalni przydomowej ze szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien przebiegać tryb sprzedaży udziałów przez syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód z umowy o świadczenie usług przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczyć dochody wspólników spółki komandytowej po zmianie udziału w zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt imprezy integracyjnej, na którą zostali zaproszeni pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT proces przekształcenia spółki z o.o. w komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaliczkę na pokrycie wydatków związanych z czynnościami biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak sporządzić dokumentację cen transferowych dla umowy pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest świadczeniem nienależnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy można uznać usługę za kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy organ powinien wystąpić z pismem wzywającym do uzupełnienia dokumentów poświadczających prawo do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy wartość pracy informatyków zwiększa wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować zwrot niewykorzystanej zaliczki od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W jakim terminie od wydania decyzji organ powinien nadać ją u operatora pocztowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jaki sposób należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, które będzie wymagane przez nowe Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do koszów uzyskania przychodów opłaty za koncesje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co może zrobić pracodawca, jeśli pracownik odmawia wyznaczenia go na członka zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy "etatowych związkowców" należy wysyłać na okresowe badania lekarskie po upływie ich ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy 50% kwoty uzyskanej ze sprzedaży samochodu stanowi dla mnie darowiznę od męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze można przesyłać e-mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy Bank powinien udzielić informacji dotyczących rachunku byłemu Klientowi, który rozwiązał umowę na prowadzenie tego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy brak próbek lub ich niezgodność z wymogami SIWZ jest podstawą do wyjaśnień lub uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy faktura za leasing pracowników stanowi koszt podatkowy w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy faktury sprzedaży dla firm amerykańskich należy wykazywać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma B jako podwykonawca firmy A ma prawo zastosować stawkę 0% na obsługę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy główny księgowy w samorządzie powinien informować pracodawcę o zatrudnieniu w innym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy i w jakim okresie mogę zrezygnować z ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę za pośrednictwem wiadomości sms?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciele występują do dyrektora z wnioskiem o dopuszczenie programów nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy posiadający paszport biometryczny może otworzyć firmę w Polsce i na jakich warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ochrona utraty zniżki AC jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy opodatkowany ryczałtem jest tylko czynsz, czy też wszystkie otrzymane przez Wynajmującego środki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczy spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy podwykonawca powinien ująć na fakturze zwrot wydatków związanych z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego przysługuje odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracą na wysokości jest wejście do kabiny auta na wysokość ponad 1 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca pokrywa koszt dojazdu na badania lekarskie do innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy określają, w jakim terminie płatnik składek powinie przekazać dokumentację powypadkową do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne