Questions and answers

Czy w statucie SP ZOZ można przyznać wyłączne prawo do świadczenia usług przez inny wskazany SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy w trakcie roku szkolnego można promować ucznia klasy VI szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zakup usług związanych ze szkoleniem stanowi koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zamawiający w SIWZ może narzucać wykonawcy wybór podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi na rzecz firmy kurierskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie kompetencje będzie posiadał starosta po wejściu w życie nowego Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jakie kwalifikacje mogą stanowić przygotowanie pedagogiczne, potrzebne do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są przesłanki do zastosowania zespołowego przemieszczania przedmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie zezwolenia należy uzyskać, aby móc transportować odpady spoza Unii Europejskiej do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie zezwolenia powinna posiadać polska firma, która chce prowadzić transport odpadów z Wielkiej Brytanii do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do faktury otrzymanej kilka miesięcy po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ma postąpić organ w kwestii świadczeń rodzinnych w przypadku gdy rodzina wyjeżdża za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy rozumieć staż pracy w kontekście wymagań dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować karę za odstąpienie od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak obliczać wynagrodzenie za dyżur, urlop oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy lekarza stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu pracownikowi ponownie zatrudnionemu po przejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ocenić proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak poinformować pracowników o zmianach pionów, w których będą pracować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w cząstkowym świadectwie pracy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak wycenić kasy fiskalne, które po odczycie nie będą mogły być używane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak wygląda postępowanie w kwestii unieważniania Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracę w nocy w 12-godzinnym dniu pracy i zmianie czasu z letniego na zimowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT fakturę dokumentującą import usług, która obejmuje dwa okresy rozliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca zawiadamia WKU o zatrudnieniu bądź zwolnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy pracownik może pracować we wszystkie soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy wygasają zapisy planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Na jakiej podstawie osoba fizyczna, która jest spadkobiercą nieruchomości, może usunąć z niej drzewo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich przypadkach uczeń niepełnosprawny może mieć wydłużony okres nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć fakturę za usługę za tarnikowanie zębów u konia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakim trybie można zmienić pozwolenie zintegrowane poprzez dodanie jednego kodu wytwarzanego odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy kwalifikować, czy dany proces odzysku jest procesem przetwarzania w procesie R3?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach modernizację elementów pływalni miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą firmy wniesione aportem powinny zgłosić zamknięcie działalności w CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy brak wpisania w ofercie wymaganej nazwy hotelu skutkuje odrzuceniem oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy do zawierania umów z zakresu usług transportu sanitarnego mają zastosowanie przepisy art. 26-27 ustawy o działalności leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zmiany harmonogramu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy leczenie odwykowe od alkoholu wymaga posiadania przez osobę uzależnioną ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy miasto będzie mogło rozliczać VAT z faktur za wykonane przyłącza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można nadać numer porządkowy dla budynku letniskowego usytuowanego na działce leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można odrzucić ofertę ze względu na przedłożenie dokumentów niezgodnych z treścią wezwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można wykorzystywać wodę ze zbiornika przeciwpożarowego do podlewania zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osobie będącej wspólnikiem jednoosobowej spółki z.o.o. przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej bez wskazania daty i podpisu jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który świadczył pracę przez 24 godziny między sobotą, a niedzielą przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownik przebywając na urlopie wychowawczym nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w tym samym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przekazane należności na rzecz duńskiego kontrahenta należy wykazać w IFT - 2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży waluty wpływa na wielkość przychodu o którym mowa w art. 64 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne