Questions and answers

Czy wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bloga stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy za lekarza rezydenta należy naliczyć odpis na zfśs?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zamawiający może nie dopuścić zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego, jeżeli w SIWZ zawarł taką możliwość?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać polisy OC o wyższej wartości niż wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zarząd dróg powiatowych powinien każdorazowo uzyskiwać zgodę powiatu na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zawyżoną kwotę jednorazowego dodatku uzupełniającego można potrącić z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zmiana pozwolenia zintegrowanego wymaga uprzedniego dokonania zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zostały opracowane wytyczne do sporządzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy z przedmiotu doradztwo zawodowe uczniowie powinni otrzymywać oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy żądanie JEDZ w postępowaniu poniżej progów unijnych może nieść negatywne skutki dla zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Do ilu lat spółka może cofnąć się z korektami i wnioskiem o nadpłatę podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy przyjąć środek trwały i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką decyzję powinien wydać organ w przypadku wycofania wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane czynności wykonywane w ramach konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć OPS wobec uchylania się syna strony od obowiązku alimentacyjnego na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakiej treści powinny być statuty szkół wchodzących w skład zespołu szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie są obowiązki składkowo-podatkowe wobec obcokrajowca zatrudnionego za granicą przez polską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są procedury zatrudniania obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie składki należy odprowadzić od stypendium sportowego żołnierza zawodowego w klubie sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie zapisy w układzie zbiorowym pracy powodują utratę prawa do nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakimi kryteriami należy się kierować, by zidentyfikować czy transakcja jest dostawą towaru, czy świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy przeprowadzić ograniczenie w odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT za usługi szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować zapłacone zabezpieczenie do urzędu celnego tytułem procedury uszlachetnienia czynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować kupno nieruchomości zabytkowej, która wymaga generalnego remontu i nie da się jej użytkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na dostawy posiłków w różnych ilościach do różnych miejsc?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien dokonać korekty faktury podatnik, który nie będzie czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ jeśli utwardzenie działki w 1998 r. nie jest zgodne z obecnie obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak powinien postąpić organ jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa pomiędzy podmiotami powiązanymi jeśli będą prowadzić wspólny ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak rekompensować urzędnikowi państwowemu pracę w wolną sobotę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić moment powstania przychodu przy świadczeniu usług kompleksowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy na skutek sprzedaży nieruchomości dojdzie do zwolnionej od podatku VAT dostawy nieukończonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku sprzedaży mieszkania przez dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Komu i w jakim trybie należy wypłacić wynagrodzenie z tytułu przygotowania zawodowego młodocianego, który zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność prawną za zawiesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Od kiedy powinno nastąpić uchylenie decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jeżeli osoba podjęła pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady powstające w wyniku ponownego napełniania butli gazowych w rozlewni gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować zerwane z produktów naklejki, które zawierają klej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zaolejoną wodę służącą jako emulsja chłodząco-smarująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Według jakiej stawki podatku VAT powinna być opodatkowana sprzedaż dokonana przez syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim przypadku organ administracji budowlanej powinien umorzyć postępowanie w oparciu o art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób jednostka sektora finansów publicznych ustala kryteria oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody z działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób trzeba będzie powiadamiać strony o wszczęciu postępowania po wejściu w życie nowego Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który pracuje również w sobotę i niedzielę po 10 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym kraju powinien być rozliczany VAT w przypadku wynajmu pracowników na potrzeby zlecenia budowlanego w Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód warsztatu z tytułu bezgotówkowej naprawy pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach część odsetkową raty leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach kwoty uzyskane z instalacji instalacji fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej OPS powinien zapłacić częściową refundację wynagrodzenia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy beczki z paliwem mogą stać na hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy częściowo odpłatny podnajem lokali mieszkalnych pracownikom korzysta ze zwolnienia z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje wzór orzeczenia kończącego badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy jednostka samorządowa powinna powołać komisję przeprowadzającą nabór na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy jeśli pracownik zrezygnował z pracy po jednym dniu, przysługuje mu za czas zatrudnienia urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy kilkudniowe urlopy bezpłatne mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zaprojektować zbiornik retencyjno-odparowujący, jeżeli taki zapis nie wynika wprost z WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne