Questions and answers

Czy usługa wynajmu podnośnika z operatorem będzie podlegała rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez lekarzy (prelegentów) korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy użytkowanie budynku jednorodzinnego dwukondygnacyjnego jako hotelu pracowniczego stanowi zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wadium wpłacone gotówką nie podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wicedyrektor szkoły może w obecności dyrektora przeprowadzać rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wnuki mogą uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy na dziadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w regulaminie przetargu można wpisać, że wadium w pieniądzu będzie zwracane we wniesionej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą być wymienieni na wystawianych przez spółkę fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione po likwidacji działalności można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wydatki związane z wdrożeniem programu komputerowego można ująć w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w związku z brakiem wypłaty odszkodowania w 100% netto należy dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zmiana przeznaczenia zakupionego w 2013 r. samochodu spowoduje konieczność korekty odliczonego VAT-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak będą naliczane opłaty podwyższone za przekroczenie dopuszczalnej objętości odprowadzanych wód popłucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie sorbenty wybrać do laboratorium, gdzie może dojść do wylania niebezpiecznych substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do noty obciążeniowej wystawionej do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki organ jest odpowiedzialny za zabranie sarny, która weszła na teren prywatnej posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki termin rękojmi przyjąć, jeśli umowę o zamówienie podpisano w 2013 r. a protokół odbioru w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jak należy rozliczyć usługę wysłania mailem kontrahentowi z UE linku do kodu aktywującego program?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy wykazać w deklaracji VAT-7 usługi wulkanizacyjne świadczone dla firmy fińskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy wyksięgować zaniechaną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jak obliczyć szacunkową wartość zamówienia po uzyskaniu rozbieżnych cenowo wstępnych ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak określić wartość nieruchomości, która została wniesiona aportem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak poprawnie rozliczyć VAT przy zakupie samochodu osobowego z Niemiec w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować zwrotne opłaty pobrane za wydane piloty do szlabanów wjazdowych na teren zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozpoznać import usług od firmy litewskiej, jeśli firma nie posiada numeru VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak udzielić zamówienia na budowę parkingu i modernizację parkingu w różnych miejscowościach jednej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak udzielić zamówienia sektorowego na dostawy rur, kształtek i różnej armatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe lekarza rezydenta po długich nieobecnościach urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak zaewidencjonować sprzedaż oleju posmażalniczego w gastronomii w książce przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jeżeli bank udzieli firmie poręczenia gwarancyjnego, czy z tego tytułu powstaje jakiś przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto składa wniosek o zasiłek rodzinny jeżeli matka jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Które rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego dotyczy uczniów obecnych liceów ogólnokształcących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Po jakim czasie można zawrzeć z przechodzącą na emeryturę woźną nową umowę o pracę na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać należność powstałą z tytułu zmniejszenia kosztu sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim paragrafie należy zaksięgować opłatę za użytkowanie i aktualizację systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem obsługi zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku zgłoszenia do szczepienia dziecka nie posiadającego wcześniejszej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy budowa skrzynki energetycznej ze złączem kablowym na gruncie rolnym wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy ciąża uzasadnia anulowanie wypowiedzenia umowy przez pracownicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy członek związku zawodowego może podczas choroby wykonywać swoje funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy decyzja o ustaleniu kapitału początkowego stanowi podstawę do wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dietetyk świadczący usługi dietetyczne i prowadzący sprzedaż probiotyków może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest nie prowadzenie gospodarki magazynowej przez Dom Dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy firma polska prawidłowo postąpiła rozliczając sprzedaż towarów jako WDT ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy fundacja może wystawić dla szkoły notę za otrzymane środki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy koszt szkolenia finansowanego przez zleceniodawcę jest przychodem zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienia pracownika sądu na stanowisko nie odpowiadające jego kwalifikacjom bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można do prywatnej osoby napisać wniosek o udostępnienie danych, odnośnie okoliczności wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy należy dokonać zmian w regulaminach szkolnych, jeżeli z nazwy szkoły usunięto jej patrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne