Questions and answers

W jaki sposób ustalić odpłatność za poyt w mieszkaniu chronionym w przypadku śmierci mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest ocena dodatkowych funkcjonalności tylko na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy instytucja pieczy zastępczej ma prawo do uzyskania kopii, wydruku lub odpisu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy kara za niedotrzymanie terminu przedłużenia koncesji jest kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy karta statystyczna podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy kraj pochodzenia, jako warunek udziału lub kryterium oceny ofert jest zgodny z przepisami p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie alkoholu w celu reklamy i promocji należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy prace na suwnicach kwalifikują się jako prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy bhp pozwalają na zatrudnianie pracowników w wieloosobowej komórce bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy scenariusze narażenia, podobnie jak karty charakterystyki, należy sporządzać w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wartość cła można zaksięgować w koszty, czy też zwiększa cenę zakupu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka instytucja może pomóc w oszacowaniu granic wybuchowości próbek podczas procesów analitycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pilarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika niepedagogicznego, który pracował w szkole jako intendent od 1980 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak księgować faktury gdy firma jest zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość miejscową organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o. a PCC gdy 100% udziałowcem jest SP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać przeniesienia na emeryturę nauczyciela, który posiadał nadwyżkę godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć stawkę za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie zaokrąglił cen do dwóch miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca samodzielnie przedłużył termin związania ofertą po jego upływie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli oświadczenie podwykonawcy różni się od oświadczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy budowa chodnika poza pasem drogowym wzdłuż drogi wojewódzkiej stanowi przebudowę tej drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy budowa przyłączy wodociągowych oraz elektrycznych podnosi wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy budynek usługowy, jednokondygnacyjny może być ogrzewany piecem typu "koza" na paliwo stałe - drewno?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dotacja z EFS, przeznaczona na refundację wynagrodzenia opiekuna stażystów, podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do zakupu urządzenia w ramach sprzedaży egzekucyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy firma, która odbiera zużyte tonery, powinna uzyskać zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy koszty organizacji imprezy Dnia Dziecka będą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy modernizację budynku można rozpocząć przed wyceną rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można udzielić dnia wolnego za święto w innym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy można udzielić zamówienia z wolnej ręki na część zamówienia, na którą nie złożono pierwotnie żadnej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy można wypowiedzieć umowę przed upływem terminu na otrzymanie stanowiska organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania wierzytelność, która wcześniej została zaliczona do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na wykonanie wybetonowanego basenu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy noclegi w siedzibie pracodawcy stanowią przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nowelizacje statutu szkoły powinny być opiniowane przez związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy podatnik, który chciałby przenieść środek trwały do spółki cywilnej może dokonać sprzedaży na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pozapłacowe świadczenia wypłacane ze środków własnych lub zfśs podlegają egzekucji sądowo-administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy praca w górnictwie przy wykonywaniu prac pod ziemią jest pracą w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawcy niebędący agencjami tymczasowymi mogą zawrzeć umowę na wynajem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy mają prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przychody i koszty projektu unijnego są wliczane w przychody i koszty podatkowe w części finansowanej z projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rada rodziców obowiązkowo opiniuje statut szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy rozporządzenie w sprawie podziemnych składowisk odpadów jest aktualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy specjalista ds. kadr i płac, który tworzy przelewy płacowe powinien podpisywać je jednocześnie z dyrektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy spłata odsetek od kredytu zmusza fundację A do zapłaty CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy świadczenia na rzecz menedżera generują po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Urząd Gminy może wywiesić ogłoszenie osoby fizycznej o sprzedaży jej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy usługa lokomotywy spalinowej będzie podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w strukturze SP ZOZ powinno być utworzone stanowisko ds. kontroli wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wydatki na naprawę gwarancyjną sprzedanego środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wydatki związane z jazdą testową można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki związane z organizacją jubileuszu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne