Pytania i odpowiedzi

Jaki dzień należy wskazać jako dzień odbioru wniosku, złożonego w formie elektronicznej w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy usługi badania i analizy danych podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce, która nie przyjęła nowych warunków pracy należy wypłacić 6-miesięczną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy strata z tytułu najmu może zostać rozliczona w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ulgę na badania i rozwój można rozliczać już na etapie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym momencie zwiększyć wartość początkową nieruchomości, która amortyzowana jest metodą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą refinansowanie wydatków innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urząd ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy istnieją jakieś zagrożenia z instytucji ZUS, PIP, US w związku z zatrudnieniem u brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować w przypadku zwrotu do kasy niewydatkowanej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż działki uzyskanej w ramach zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży służbowych prezesa można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy przetwarzaniu baterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić cenę nabycia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka, która ulega likwidacji, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką treść powinno zawierać powództwo wytoczone przez kierownika OPS na rzecz obywatela o roszczenia alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego z garażem podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki na rzecz dyrektora, który sprawy spółki prowadzi bez zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dłużnikowi rozłożyć na raty zaliczkę alimentacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład pieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od nienależnie pobranej dotacji przez niepubliczne przedszkole powinny zostać pobrane odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać wychowania fizycznego w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach dokonywane są potrącenia z wynagrodzenia członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jaką pieczęcią należy potwierdzać odpis świadectwa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak ustalać koszty przy zbyciu jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można zamontować zlewozmywak w pomieszczeniu, w którym znajduje się obierak?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy słusznie pracodawca wypłacił odprawy wszystkim po raz pierwszy powołanym do WOT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który pobiera rentę chorobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obowiązek zawiadomienia o przerwie w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy każdej przerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy sposób naliczania odszkodowania potrącanego z ZNWU należy konsultować z wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy obecnie istnieje obowiązek zatrudnienia kierownika dyspozytorni medycznej wyłącznie na etacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy od pozycji dostawa pobranie można odliczyć 100% podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest możliwe częściowe przeniesienie pozwolenia na budowę, jeśli obejmuje ono jeden obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły podstawowej może jednocześnie pełnić obowiązki dyrektora wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą naczepy ciężarowej podatnik powinien korygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w umowie o pracę wynagrodzenie powinno być określone słownie i kwotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy i w jakiej formie pracodawca powinien sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zmiana rzędnych posadowienia projektowanego budynku jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z wychowawcami kolonijnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszu ocen ucznia powinien dokonać dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne