Questions and answers

W którym miesiącu należy odliczać VAT zgodnie z nowym pakietem SLIM VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie spółka powinna rozliczyć skorygowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jakiego pensum należy wypłacać godziny dodatkowe nauczycielowi mianowanemu zatrudnionemu w bibliotece?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z którego miesiąca dochód z tytułu umowy zlecenia należy przyjąć do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy art. 41 ust. 3 lit. d u.o. dotyczy wyłącznie zezwoleń na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy biuro rachunkowe odpowiada za nieprawidłowo sporządzone JPK VAT i ustalony podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy centrum usług wspólnych może prowadzić księgi inwentarzowe w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy czas wykonania transportu jest ‘magazynowaniem’ odpadu i cysterna powinna być obklejona etykietą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy decyzję w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie pracodawca może podjąć bez konsultacji z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dokumentację szczepień przeciwko Sars-COV-2 należy prowadzić zarówno w CESR jak i w dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy do pierwszych pomiarów dla kotłów mają zastosowanie zapisy § 3 ust. 1 i 2 r.z.r.w.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekazanie zatwierdzonego protokołu powypadkowego zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dopuszczalne jest używanie przeterminowanych środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dotację z PUP otrzymaną w związku z pandemią Covid-19 należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola może odebrać nauczycielowi przydzielone godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy firma budowlana nabywająca usługę noclegową dla podwykonawców może odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gmina może udzielić poręczenia wekslowego spółce, w której posiada 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy jeśli dodamy do źródeł kocioł elektrodowy, to taka instalacja znajdzie się w systemie EU ETS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy kierownikiem specjalizacji może być lekarz, wspólnik spółki, z którą szpital ma podpisaną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy konieczne jest wykonywanie oceny ryzyka biologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy koszt dojazdu do klienta powinien zostać wkalkulowany w cenę usługi wyceny rzeczoznawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kupowanie i sprzedawanie samochodów oraz usługi leasingu podlegają mechanizmowi podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy możliwe jest niestosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest wznowienie pracy maszyny po wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można odliczać VAT naliczony z faktur zakupowych niezawierających NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wprowadzać ścieki przemysłowe do kanalizacji podmiotu, który nie pełni obowiązków gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy można zwolnić operatorów wózków widłowych z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy nagroda kwartalna wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego po uzupełnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy wydać KDR dla ojca i trójki dzieci, które mieszkają z byłą żoną w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi można zaliczyć okres pracy na roli do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela chemii w szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy od masy wprowadzonych klimatyzatorów mogę odjąć masę wprowadzonego w nich freonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki zapłacone pożyczkodawcy z USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłacając fakturę za wynajem należy zastosować mechanizm podzielnej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany może przyjąć zgłoszenie budowy wiaty dobudowanej do lokalu usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za najem mieszkania dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podmiot zbierający odpady może rozdrobnić w rozdrabniarce odpad o kodzie 17 02 04*?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy pompę do pompowania wody można sprzedać jako złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy powinno się pobierać opłaty (coroczne) za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w nim styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy przy uzyskiwaniu nowej decyzji wodnoprawnej na pobór wód wymagana jest dokumentacja hydrologiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy rolnik może odbierać osady ściekowe i rozsypywać je na pole bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne