Questions and answers

Czy mogę odliczyć VAT naliczony z faktury za naprawę, gdy dotyczy ona wcześniej sprzedanego przeze mnie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można przyspieszyć postępowanie odwoławcze od decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można wystąpić o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca czekającego na kartę pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo do umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nagrody wypłacone z zysku spółki stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wlicza się do dochodów wpływających na stosowanie progów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy opłata na rzecz firmy rejestrującej znaki towarowe podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna wykonująca na zlecenie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego jest z tego tytułu podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczył WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu źródła płatności za usługi audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po połączeniu szkoły podstawowej z dwoma przedszkolami należy utworzyć nowy regulamin ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy pracownik z Ukrainy, zatrudniony w Polsce, musi posiadać certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość przysługuje dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rekompensata, wypłacona pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka, która nie osiągnęła przychodów może odliczyć VAT od kosztów ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek naliczyć "podatek u źródła" od umowy licencyjnej udzielonej przez firmę z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy towary przekazane na promocję i reklamę stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uczeń, który ma obniżone wymagania ze względu na trudności w nauce może otrzymać ocenę bardzo dobrą ze sprawdzianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki związane ze współpracą z gminą można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zamawiający może zastosować różne terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy zeznanie podatkowe powinien złożyć upadły przedsiębiorca czy syndyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zmianę stanu produktów z rachunku zysków i strat uwzględnia się w rachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką należy przyjąć wartość podstawy opodatkowania podatkiem VAT przy przekazaniu samochodu na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinna złożyć do ZUS osoba występująca o przyznanie świadczenia emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel, któremu dyrektor chce powierzyć stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie ułatwienia na egzaminie gimnazjalnym przewidziane są dla ucznia z głęboką dysleksją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, żeby realizować zlecenie w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak opodatkować i oskładkować stypendia sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak potrącić zajęcie komornicze pracownikowi oddelegowanemu do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić refakturę na rzecz kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak realizować procedurę „Niebieskiej karty”?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć godziny doraźnych zastępstw przyznanych nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak skorygować wypłacone wynagrodzenie chorobowe za czas urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak udokumentować nabycie towarów na cele nieruchomości stanowiącej współwłasność?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ustalić podstawę zasiłku przy zmiennych składnikach wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto od zasiłku zleceniobiorcy podbiera zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie ująć w kosztach odszkodowanie wypłacone poszkodowanej osobie postronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Na jakiej podstawie ZUS wydaje zaświadczenie A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakich przypadkach należy złożyć ponowny wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy wynagrodzić nauczycielom, którzy pracowali w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy zdefiniować w statucie zespołu szkół klasy łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychody uzyskiwane na terytorium Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zaksięgować w PKPiR fakturę od firmy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

W którym momencie uwzględniać w kosztach gwarancje dodawane lub sprzedawane do samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co będzie przedmiotem dostawy na rzecz użytkownika, który z własnych środków wybudował budowle na gruncie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne