Questions and answers

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe lekarza rezydenta po długich nieobecnościach urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować sprzedaż oleju posmażalniczego w gastronomii w książce przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jeżeli bank udzieli firmie poręczenia gwarancyjnego, czy z tego tytułu powstaje jakiś przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto składa wniosek o zasiłek rodzinny jeżeli matka jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Które rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego dotyczy uczniów obecnych liceów ogólnokształcących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Po jakim czasie można zawrzeć z przechodzącą na emeryturę woźną nową umowę o pracę na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać należność powstałą z tytułu zmniejszenia kosztu sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim paragrafie należy zaksięgować opłatę za użytkowanie i aktualizację systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem obsługi zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku zgłoszenia do szczepienia dziecka nie posiadającego wcześniejszej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy budowa skrzynki energetycznej ze złączem kablowym na gruncie rolnym wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy ciąża uzasadnia anulowanie wypowiedzenia umowy przez pracownicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy członek związku zawodowego może podczas choroby wykonywać swoje funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy decyzja o ustaleniu kapitału początkowego stanowi podstawę do wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dietetyk świadczący usługi dietetyczne i prowadzący sprzedaż probiotyków może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest nie prowadzenie gospodarki magazynowej przez Dom Dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy firma polska prawidłowo postąpiła rozliczając sprzedaż towarów jako WDT ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy fundacja może wystawić dla szkoły notę za otrzymane środki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy koszt szkolenia finansowanego przez zleceniodawcę jest przychodem zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy magazyn oraz wiaty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienia pracownika sądu na stanowisko nie odpowiadające jego kwalifikacjom bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można do prywatnej osoby napisać wniosek o udostępnienie danych, odnośnie okoliczności wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy należy dokonać zmian w regulaminach szkolnych, jeżeli z nazwy szkoły usunięto jej patrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej straty wynikłe z potłuczenia alkoholu lub jego kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług księgowych może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy od zapłaconej opłaty członkowskiej do Sedex Information Exchange Ltd należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy organ postępuje prawidłowo, odmawiając cechowania drewna, które nie znajduje się w miejscu pozyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy oświadczenie PIT-2 oraz o podwyższonych KUP powinni składać wszyscy pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podmiot udzielający pożyczek może niespłacony kapitał, odsetki oraz prowizje ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy posiadanie przez przychodnię certyfikatów ISO jest dodatkowo punktowane w konkursie ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy projektant może podać datę opracowania projektu budowlanego wcześniejszą niż daty na dokumentach do niego dołączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może posługiwać się referencjami dzierżawionego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy przy przejściu na podatek zryczałtowany są limity dochodu, przy którym można się w takiej formie rozliczać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy rodzic będący w prezydium rady rodziców może również wchodzić w skład rady szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może składować wysłodki buraczane bezpośrednio na ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy skrzyżowanie trzech dróg publicznych klasy G, L, i D może być zaprojektowane jako skrzyżowanie skanalizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy sprzedaż drinków będzie skutkowała utratą przez podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy starosta może przyjąć zgłoszenie instalacji z EIRP nieprzekraczającym 15 W?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne