Questions and answers

Jakie składki należy odprowadzić od stypendium sportowego żołnierza zawodowego w klubie sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie zapisy w układzie zbiorowym pracy powodują utratę prawa do nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakimi kryteriami należy się kierować, by zidentyfikować czy transakcja jest dostawą towaru, czy świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy przeprowadzić ograniczenie w odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT za usługi szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować zapłacone zabezpieczenie do urzędu celnego tytułem procedury uszlachetnienia czynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować kupno nieruchomości zabytkowej, która wymaga generalnego remontu i nie da się jej użytkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na dostawy posiłków w różnych ilościach do różnych miejsc?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien dokonać korekty faktury podatnik, który nie będzie czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ jeśli utwardzenie działki w 1998 r. nie jest zgodne z obecnie obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak powinien postąpić organ jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa pomiędzy podmiotami powiązanymi jeśli będą prowadzić wspólny ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rekompensować urzędnikowi państwowemu pracę w wolną sobotę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić moment powstania przychodu przy świadczeniu usług kompleksowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy na skutek sprzedaży nieruchomości dojdzie do zwolnionej od podatku VAT dostawy nieukończonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku sprzedaży mieszkania przez dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Komu i w jakim trybie należy wypłacić wynagrodzenie z tytułu przygotowania zawodowego młodocianego, który zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność prawną za zawiesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Od kiedy powinno nastąpić uchylenie decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jeżeli osoba podjęła pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady powstające w wyniku ponownego napełniania butli gazowych w rozlewni gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować zerwane z produktów naklejki, które zawierają klej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zaolejoną wodę służącą jako emulsja chłodząco-smarująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Według jakiej stawki podatku VAT powinna być opodatkowana sprzedaż dokonana przez syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim przypadku organ administracji budowlanej powinien umorzyć postępowanie w oparciu o art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób jednostka sektora finansów publicznych ustala kryteria oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody z działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób trzeba będzie powiadamiać strony o wszczęciu postępowania po wejściu w życie nowego Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który pracuje również w sobotę i niedzielę po 10 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym kraju powinien być rozliczany VAT w przypadku wynajmu pracowników na potrzeby zlecenia budowlanego w Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód warsztatu z tytułu bezgotówkowej naprawy pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach część odsetkową raty leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach kwoty uzyskane z instalacji instalacji fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej OPS powinien zapłacić częściową refundację wynagrodzenia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy beczki z paliwem mogą stać na hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy częściowo odpłatny podnajem lokali mieszkalnych pracownikom korzysta ze zwolnienia z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje wzór orzeczenia kończącego badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy jednostka samorządowa powinna powołać komisję przeprowadzającą nabór na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy jeśli pracownik zrezygnował z pracy po jednym dniu, przysługuje mu za czas zatrudnienia urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy kilkudniowe urlopy bezpłatne mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zaprojektować zbiornik retencyjno-odparowujący, jeżeli taki zapis nie wynika wprost z WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pielęgniarka wykonując iniekcję domięśniową może dokonać zmiany kierunku igły w celu podania kolejnego leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy podlega składkom ZUS prywatne szkolenie pracownika, na które firma wyraziła zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik młodociany może świadczyć pracę przez więcej niż 8 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który pełnił w weekend rotacyjnie terytorialną służbę wojskową należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracownik samorządowy, któremu pracodawca odmawia awansu zawodowego, może odwołać się od decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy udział pracownika nadzoru w zakładzie produkcyjnym jest niezbędny na każdej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy ważność orzeczenia o niepełnosprawności ma wpływ na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy wykluczony wykonawca może odwołać się od decyzji o wykluczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wykonanie przyłącza gazowego jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy za czas urlopu wychowawczego rozpoczętego w trakcie roku kalendarzowego pracownicy przysługuje ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Gdzie będzie opodatkowana usługa montażu maszyny dokonywana przez ukraińską firmę na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak dochodzić zwrotu zasiłku stałego od spadkobiercy strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakiego rodzaju drzwi należy zamontować do archiwum, w którym są przechowywane dokumenty kadrowe i księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakie kompetencje w zakresie przygotowania planu podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa ma podmiot tworzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakim dokumentem należy poświadczyć przeszkolenie pracownika z prac na wysokości i używania szelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne