Questions and answers

Czy staż pracy do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze może być potwierdzony zaświadczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy podstawą do wypłaty świadczenia z FA jest wyrok sądu z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

O której godzinie pracownik zatrudniony na nocną zmianę rozpoczyna urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak powinien być rozliczony podatek dochodowy z tytułu zbycia belgijskich i holenderskich udziałów oraz akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik tymczasowy może wykonywać pracę jednocześnie na rzecz kilku pracodawców użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakim pacjentom podlegającym ustawie o ochronie zdrowia psychicznego służy prawo do bezpłatnej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy lekarz w trakcie specjalizacji może być lekarzem wybieranym przez pacjentów w ramach poz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy naprawa aparatu ortodontycznego w przypadku niewłaściwego użytkowania może być sfinansowana przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy ponowne użycie może być finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy organem związku spółek wodnych jest komisja rewizyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi objętemu okresem ochronnym przed emeryturą można ograniczyć etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do stażu pracy pedagogicznej należy wliczyć okres zatrudnienia nauczyciela w wymiarze niższym niż 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim wymiarze i na jakiej podstawie powinna być zatrudniona pielęgniarka w żłobku lub klubie dziecięcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa, jeśli pracuje równocześnie w dwóch miejscach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do stażu pracy może liczyć się okres zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy-zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nagroda z funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi za działalność społeczną poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora szkoły powinny dokumentować swoją pracę protokołami z zebrań?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych, gdy nie uwzględniono w PKPiR sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wydatek za wykonanie poszczególnych elementów prototypu można odliczyć w ramach ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy narażenie na zagrożenie na stanowisku pracy powoduje konieczność odbywania corocznych szkoleń okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakiego rodzaju szkolenie okresowe należy zapewnić specjaliście ds. ochrony ppoż?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Nieaktualne

Jak należy dokonać nowelizacji nowo utworzonego statutu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie dane opiekuna pacjenta oraz osoby do kontaktu należy wpisać do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy przepisy ppoż pozwalają na zamykanie i otwieranie drzwi ewakuacyjnych na kartę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Do jakiego kodu w klasyfikacji ICD-10 należy zaliczyć uszkodzenie stożka rotatorów stawu ramiennego lewego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na wniosek rodziców można zostawić ucznia na następny rok szkolny w tej samej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie, by wyegzekwować usunięcie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi wytwornicy powinien posiadać uprawnienia wydane przez UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy, jeśli obiekty ZL i PM nie zawierają sfery zagrożenia wybuchem, muszą być oznakowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo oświetlić stanowisko pracy projektanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy ograniczenie do minimum liczby pracowników narażonych na duży hałas jest prawidłowym postępowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak traktować środki wypłacone z depozytu osobie, która opuściła ZK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy uchwałę uchylającą należy również publikować w wojewódzkim dzienniku urzędowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do jakiego grupowania PKD należy zakwalifikować działalność pośrednictwa w sprzedaży udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób można zweryfikować dochody ojca dziecka za 2016 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy wyliczyć dochód rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wydać opinie o rodzinie niekorzystającej z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek przez byłego rolnika będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedając podzieloną nieruchomość na lokale mieszkalne podatnik powinien naliczyć VAT (z jaką stawką)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup środka trwałego, który został zakupiony na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ustalić dochód strony w przypadku uzyskania dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak liczyć okres wyczekiwania, od jakiego dnia płacimy wynagrodzenie chorobowe, a od jakiego zasiłek chorobowy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić wynagrodzenie pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki numer dokumentu należy wykazać w JPK w przypadku dokonania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydać decyzję o przyznaniu świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ powinien potraktować adres podany przez dłużniczkę jako jej adres zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokonać zaległej wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dziecko, na które ma płacić alimenty matka, można zaliczyć do składu rodziny ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński z ZUS powinien zostać doliczony do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne