Questions and answers

Czy asesorowi przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy emeryt ma prawo do ponownego przeliczenia świadczenia na podstawie art. 183 ustawy o emeryturach i rentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy limity umów na czas określony mają zastosowanie do pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy robić korektę JPK do korekty deklaracji dotyczącej mylnej klasyfikacji kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony do realizowania godzin z tytułu projektu unijnego może korzystać ze świadczeń ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy od 1.01.2018 podatnicy będą musieli wystawiać faktury za pomocą specjalnych programów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od 2018 r. w jednostkach samorządowych zmienia się termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy organ podatkowy może odmówić wszczęcia postępowania z uwagi na zasadę trwałości decyzji ostatecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ponadwymiarową pracę nauczyciela akademickiego można rozliczać umową zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy po pierwszym półroczu można przyznać uczniowi klasy IV szkoły podstawowej stypendia za wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy praca na umowę zlecenia w święto przypadające w sobotę odbiera prawo do odbioru dodatkowego dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi jednostki oświatowej przysługuje nagroda jubileuszowa w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy przedszkole może posiadać oddział zlokalizowany poza miejscowością stanowiącą siedzibę przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy refaktury na media oraz opłaty administracyjne będą stanowiły przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy samobilansujący się oddział powinien mieć odrębny ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy samochód wynajmowany spółce podatnik może rozliczać na ryczałcie i z jaką stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy skazanemu zatrudnionemu w firmie produkcyjnej na podstawie skierowania należą się większe porcje żywnościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy styren ulegający sieciowaniu w produkcie końcowym należy uznać za rozpuszczalnik organiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy szpital psychiatryczny ma obowiązek przekazać GOPS, na wniosek jego kierownika, dane dotyczące leczenia pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy użytkowanie wody z odwodnienia kopalni odkrywkowej na potrzeby zakładu przetwórczego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wobec braku postanowienia o upadłości w dniu złożenia przez nas deklaracji VAT-7 możemy skorzystać z tej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie należy podać informację o pracy na wysokości do 3 metrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w związku z przywróceniem pracownika do pracy należy unieważnić wydane świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zamawiający musi dokonać zmiany ogłoszenia w BZP, jeśli wykonawca w czasie realizacji umowy zmienił nazwę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zasadne jest pobranie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, gdy osobą reprezentującą firmę jest żona prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zobowiązanie do zapłaty podatku od spadków dotyczące nieruchomości położonej we Włoszech przedawnia się?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile może dodatkowo zarobić osoba pobierająca emeryturę mundurową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku wykonania konstrukcji stalowej obiektu wraz z montażem na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie przesłanki musi spełnić zamawiający, aby udzielić zamówień dodatkowych na dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą likwidacja spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie zagrożenia istnieją na stanowisku sprzedawcy w sklepie spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie zapisy w procedurze przeszukiwań pracowników nie naruszają ich dóbr osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki jest limit odprawy z tytułu zwolnień grupowych umów wypowiadanych na przełomie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaki poziom hałasu na stanowisku pozwala pracować w nim 8 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak najkorzystniej przekazać wspólnikom nieruchomości będące własnością spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozpoznać przychody z tytułu usług montażu instalacji ze zobowiązaniem do odkupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak obliczać termin przedawnień dla zobowiązań wobec ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż działki powstałej z podzielenia większej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

jak opodatkować sprzedaż udziałów zagranicznej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak przeliczyć dochód do świadczeń rodzinnych i wychowawczego z gospodarstwa rolnego nabytego w trakcie roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty w spółce cywilnej po śmierci jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR zwrot zapłaconego podatku VAT od zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wydać decyzję o odpłatności za dps w przypadku zgonu osoby, która tam trafiła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak zakwalifikować koszt utwardzenia placu: jako inwestycję czy remont na wynajętym placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy fakturę należy ująć w książce przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy pracownikom przysługuje wypłata diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie zamawiający ma dokonać poprawy oczywistych omyłek rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne