Questions and answers

Czy spółka jawna może prowadzić PKPiR, czy ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo ewidencjonuje koszty zapłaconych składek ZUS w podatkowej księdze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. powinna opodatkować przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy szkolenia zawodowe realizowane przez stowarzyszenia mogą być uznane za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy usługa ochrony będzie zamówieniem udzielanym w celu wykonywania działalności sektorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy US może odmówić rejestracji spółce z siedzibą w Republice Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wnioskodawca może żądać uzupełnienia uzyskanej decyzji w zakresie zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy wnuczce można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy za opiekę nad babcią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w przypadku braku uregulowania wierzytelności można skorygować podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wykreślenie podatnika z CEIDG ma wpływ na jego status jako podatnika podatku VAT i wymaga złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wystarczy zwykła UPL-ka uprawniająca do wysyłki elektronicznej plików JPK-VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy za czas wakacyjny pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zamawiający może wykluczyć ponownie wykonawcę, którego wcześniej wykluczył w innym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia, jeśli nie przewidział takiej możliwości w ogłoszeniu lub SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zespół oświaty może pobierać od pracowników składki na ubezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zmiany umowy spółki z o.o. mogą zostać zgłoszone w trakcie jednej rejestracji w KRS-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować przy zakupie lokalu niemieszkalnego usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej wysokości odprawa przysługuje nauczycielce, która za porozumieniem stron przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy szczególne stanowią o milczącym załatwieniu sprawy i w jakich sprawach można je stosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma montaż maszyny na terenie Polski w polskim zakładzie produkcyjnym na zlecenie kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma rozliczenie najmu nieruchomości wspólnej przez małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki należy przyjąć kurs przeliczeniowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wpływ na plan kont spółki ma nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi z tytułu umowy zawartej na okres trzech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować oświetlenie uliczne gminne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo skorygować faktury zaliczkowe z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korekty VAT za lata ubiegłe i za rok bieżący?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak udzielać zleceniobiorcy dni wolnych od świadczenia zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas studniówki, która odbywa się w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakiej dacie powstanie przychód dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty VAT od nakładów na modernizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób najkorzystniej wnieść składniki majątku do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo zaksięgować koszty poniesione na naprawę powypadkową auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy naliczać i potrącać kwoty na Fundusz Promocji Ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób rada gminy powinna zmienić organizację dotychczasowego punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dopuszczalne jest stosowanie współczynnika na etapie obliczania kwoty podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalny jest opisany poniżej sposób przyznawania i finansowania paczek dla dzieci z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy koszt czasowego demontażu i późniejszy koszt ponownego montażu powinien zwiększać wartość hali namiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty najmu mieszkania i transportu członka zarządu są kosztem podatkowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mikroprzedsiębiorca przyczepę do samochodu może zaliczyć jednorazowo do kosztów czy musi ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można nadać numer porządkowy budynkowi garażowemu w trakcie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można na wniosek inwestora wygasić w nowym pozwoleniu na budowę starą decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można uznać, że parafia prowadzi działalność gospodarczą, jeśli wynajmuje pomieszczenia podmiotom gospodarczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie, na którym doszło do skażenia gleby?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy mur oporowy o wysokości 4 m jest elementem zabudowy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy należy opodatkować pracowników w przypadku, gdy ich dzieci uczestniczą w konkursie z nagrodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne