Pytania i odpowiedzi

Czy w trakcie postępowania układowego upomnienie należy wysłać do dłużnika czy syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy jeżeli pracownik narażony jest na oddziaływanie kilku rodzajów pyłów, to stosuje się normę najsurowszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy specjaliści szkolni mogą tworzyć oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy byłemu pracownikowi należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na wznowienie robót wydanego przez PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakim przepisom podlega mieszkanie zakładowe, które jest jedynym lokalem mieszkalnym w budynku uniwersyteckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować udzielanie świadczeń realizowanych w ramach ZRM?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wykonanie drenażu opaskowego na potrzeby inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy deweloper powinien oszacować i dokonać odpisu aktualizującego wartość produkcji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować cesję umowy dotyczącą przejęcia zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na podstawie przedłożonego wniosku oraz załączników można przyznać świadczenie szkolne „Dobry Start”?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy w skład rodziny wchodzi tylko matka z trójką dzieci, czy także ojciec, jeśli nie mają jeszcze rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wierzycielce przysługiwało świadczenie z FA za miesiąc 2018 r., gdy wiedziała, że dłużnik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczyć opłatę exit fee?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy i kiedy wartość pożyczki wraz z należnymi odsetkami można odpisać jako nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny na podstawie art. 7 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik może sam sobie z własnych środków wyposażyć swoje miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze będzie w połowie świadczeniem nienależnie pobranym od grudnia 2017 r. do nadal?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przy braku opłaty za udzielone pełnomocnictwo można uznać, że pełnomocnik został ustanowiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za nocleg ze śniadaniem dla pracowników oraz opłatę miejską w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy budynki należy inwentaryzować metodą spisu z natury, a ogrodzenie metodą weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy leasingowany składnik majątku przyjmuje się do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest spłacenie pożyczki w walucie obcej jeśli została udzielona w walucie polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć opłatę wstępną do leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zawiesić postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy były podstawy prawne do wstrzymywania wypłaty świadczeń rodzinnych na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z roku bazowego 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Gdzie powinien znajdować się punkt zakotwienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kto powinien zwrócić się do pacjenta o zapłatę za świadczenie, którego bezpłatne udzielenie zakwestionował NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak oznakować instalacje z gazami technicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy praca przy pasywacji stali to praca niebezpieczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy istnieje definicja użytkowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp może przeprowadzić szkolenia dla swojego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy można wyrejestrować osobę współpracującą, która poszła na urlop macierzyński z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto ponosi koszty transportu leżącego pacjenta ze szpitala do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy tarasy na gruncie przy budynku wielorodzinnym zwiększają powierzchnię zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym na turnusie rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy produkcja rolet zwijanych jest zaliczona do mogących pogorszyć stan środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaką datę należy przyjąć do ustalenia rocznego stażu pracy do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy depozyty po zmarłych mieszkańcach mogłyby leżeć na rachunku nieoprocentowanym DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy KDR można przyznać również partnerce i dwójce wspólnych dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, tzw. opieki wytchnieniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wzniesienie dwóch ścian ze zużytych opon wzdłuż ogrodzenia strzelnicy wymaga zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki jest okres rękojmi za wady w umowach o roboty budowlane polegające na remoncie szlaku górskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy lodówki samochodowe, które nie zawierają czynnika chłodzącego należy zaliczyć do grupy 1, 4 czy 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne