Questions and answers

Jak należy zaksięgować podatek od nieruchomości komercyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy księgować wydatki budżetowe dla oddziału integracyjnego w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kto może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia za życiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakiej podstawie ucznia II klasy technikum można przenieść do klasy III liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak będzie wyglądała kwestia wydawania duplikatów świadectw promocyjnych i ukończenia gimnazjum w przyszłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje pełnopłatny urlop na czas wzięcia udziału w rozprawie sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy po śmierci osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy brak ważnych badań kontrolnych stanowi przeszkodę do udzielania pracownikowi urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi pożyczek świadczone na rzecz kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kiedy instytucja kultury powinna odprowadzić podatek VAT od sprzedanego wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy szafa ze środkami czystości i odkurzaczem może stać w pomieszczeniu higienicznosanitarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy organizacja związkowa może żądać od pracodawcy imiennej listy pracowników z wysokością potrąconych składek związkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracodawcy, który zmienił nazwę firmy i adres należy się dofinansowanie za kształcenie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy wykazać potrącenia z wynagrodzenia pracowników z tytułu zakupu biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jaką stawką należy wystawić fakturę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za usługę przeglądu okresowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są wymogi bhp wobec rampy załadunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinne być opodatkowane opłaty cmentarne pobierane w imieniu Zieleni Miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi zmiana interpretacji indywidualnej dotyczącej zdarzenia przyszłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zaliczka na poczet ceny jest opodatkowana VAT z tytułu dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zmianę stanowiska z referenta na specjalistę do spraw kancelaryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wystawienie faktury na firmę na podstawie paragonu wymaga korekty sprzedaży fiskalizowanej na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota z dotacji za wykonane prace przez wspólników stanowi przychód podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nagrody uzależnione od transakcji dokonanych z podmiotem współpracującym można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi oddelegowanemu do pracy w Finlandii należą się dodatki za pracę w majowe święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do żłobka można przyjąć na dyżur wakacyjny dzieci w wieku przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wykazać fakturę VAT zaliczkową i korektę faktury VAT w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT- 7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób odwołać wicedyrektora szkoły z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji regionalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kiedy ewidencjonować przychód z myjni samoobsługowej, z której środki są w bilonie i z płatności kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w przypadku emerytury przyznanej z urzędu należy rozwiązywać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy występować z zapytaniem do wojewody o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jakie obowiązki bhp ma pracodawca wobec pracowników centrum monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy należy opłacać składki do KRUS za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób porównać transakcje, jeśli firma wykonała usługę danego rodzaju tylko jeden raz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować przychody z tytułu przyjęcia ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy możliwe jest potrącanie nienależnie pobranego świadczenia z bieżąco wypłacanych świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy Spółka matka może w imieniu Spółki z o.o. wypłacić pracownikowi pierwsze wynagrodzenie i opłacić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć umowę leasingu operacyjnego podpisaną z firmą ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik czynny VAT powinien składać zerowe deklaracje VAT-27, VAT-UE oraz VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskiwane z działalności budowlanej prowadzonej na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak księgować fakturę w przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakich zasad należy rozliczać korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć obcokrajowca w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne