Questions and answers

Czy regały magazynowe i antresolę magazynową należy zgłosić do opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rolnik może zatrudnić pracownika na umowę zlecenie i na jakich warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy równoczesne przystąpienie i wystąpienie wspólników ze spółki cywilnej nie będzie jej likwidacją wg US?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek udzielania informacji o zatrudnieniu radnego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wypłacone koszty dojazdu prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy sprzedaż usług prawnych może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie straty finansowej jest kosztem w świetle ustawy o PDOP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji inwestycji spółka ma obowiązek korekty uprzednio odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w uldze na złe długi w VAT można zaliczyć zwrócony dług w pierwszej kolejności na poczet odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wystąpi VAT od darowizny auta otrzymanego również w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium jednemu z oferentów, który wycofał swoją ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Puchacz Krzysztof | Nieaktualne

Czy zatrudnienie w dwóch zakładach pracy daje prawo do urlopu wypoczynkowego u obydwu pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zawieranie kolejnych umów w ramach spółek grup kapitałowych zobowiązuje do ponownego odbycia szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy z decyzji przyznającej świadczenia matce można zrobić potrącenie nienależnie pobranych świadczeń przez ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Ile wynosi wynagrodzenie zasadnicze lekarza stażysty od 1 grudnia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak ewidencjonować kredyt na przestrzeni lat i poszczególne prowizje w księgach i bilansie, oraz na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia przysługują koordynatorowi projektów zatrudnionemu w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie skutki dla podatnika VAT zwolnionego ma konieczność pobierania od 2018 r. opłaty za torby foliowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi samorządowemu, który nie odebrał dnia wolnego za 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki limit ma spółka z o.o. jako podmiot powiązany z wynajmującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która poprzedniemu pracodawcy nie udokumentowała stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak postąpić jeżeli w czasie trwania procedury Niebieskiej Karty doszło w rodzinie do nowego zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak przygotować informację o całkowitym zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć towary zakupione w celu przekazania w ramach darowizny charytatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaklasyfikować usługi w ośrodku wczasowym na rzecz osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zapisać wydatek w PKPiR, jeżeli dotyczy reprezentacji i nie stanowi kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak zatrudnić w Polsce cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zwycięzcy konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa zabezpieczyć dawne stanowisko ordynatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kto jest wytwórcą odpadu powstałego w wyniku uznania reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Kto może wydać Kartę Dużej Rodziny dla rodziny wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który z przepisów należy stosować od stycznia 2018 r. w zakresie szerokości miejsca postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wypłaca się obecnie ekwiwalent za zalesienie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Skąd czerpać wiedzę, które nieruchomości znajdują się w wykazie Krajowego Zasobu Nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób nastąpi rozliczenie w podatku CIT w kontekście tzw. zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien wykazać wprowadzenie do ewidencji środków trwałych samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób ustalić kapitał zakładowy przy przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób weryfikować okresy wcześniejszego zatrudnienia cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaktualizować dane w urzędzie skarbowym, gdy zmieniono nazwę ulicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka sprzeda lokal nabyty bez VAT w 2000 r. (ulepszony w 2001 r. - 78 %, wynajęty w 2011 r.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ, gdy otrzymał odwołanie od milczącego załatwienia sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dla podatku Cit przyjmuje się kurs przeliczeniowy taki sam jak dla podatku VAT tj. dzień wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do okresów uprawniających do "trzynastki" wlicza się odbywanie stażu z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy kara wynikająca z rozwiązania umowy przed czasem po zapłacie będzie stanowiła koszt uzyskana przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy korzystanie z urlopu ojcowskiego i zwolnienia grupowe zawsze uprawniają do "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy liczba godzin do przepracowania w danym roku może się różnić od normatywu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy może stanowić koszt uzyskania przychodu faktura za nocleg dla konsultanta, który jest zatrudniony w firmie matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest wygenerowanie JPK_FA z ceną jednostkową do siedmiu miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne