Questions and answers

Czy nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie indywidualne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny miesiąc przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osoba pełnoletnia ma prawo do świadczeń z FA, jeżeli członek rodziny mieszka i przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy osoba sprawująca opiekę, uprawniona do emerytury z ZUS, może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do przeprowadzenia badań spirometrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek wpisywania raportu miesięcznego do prowadzonej ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy poszczególni wspólnicy spółki cywilnej mogą wybrać odmienne sposoby opodatkowania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy potwierdzeniem nabycia stażu pracy w służbie bhp może być oświadczenie innego pracownika służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zwracać pracownikowi za bilety na autobus lub dojazdy autem do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi na wypowiedzeniu można udzielić urlopu powyżej wymiaru który przysługuje mu za okres do dnia zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi służby bhp można zlecić odbiór maszyn i urządzeń jako jednoosobowej komórce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy prefabrykowana stacja elektroenergetyczna rozdzielcza nie będzie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy projektant ma obowiązek dokonać adaptacji projektu typowego także na rysunkach instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy rozbudowa i przebudowa budynku mieści się w pojęciu „modernizacja”?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien publikować informacje finansowe na stronie BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy składki społeczne finansowane w części przez ubezpieczonego stanowią w 2017 przychód zleceniobiorcy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wykorzystywanego jako sklep podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie zostały nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w 2018 r. powinien być ustalony jeden współczynnik dla całej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana prewspółczynnika powoduje konieczność korekty kwoty środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Do której grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zaliczyć prasę drukarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do której klasy dyrektor szkoły powinien przyjąć dziecko, które uczęszczało do szkoły w Anglii do klasy VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być częstotliwość przeprowadzania konserwacji instalacji odgromowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaką należy wydać decyzję w sprawie wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak często nalewy przeprowadzać oględziny konserwatorskie transformatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakich księgowań na kontach w 2017 r. powinna dokonać Fundacja po zatwierdzeniu sprawozdania za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakich obowiązków należy dopełnić w przypadku zbycia udziałów w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie elementy mają znaczenie dla obliczenia proporcji w VAT w działalności spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w szkole podstawowej zatrudniony na stanowisku psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są podatkowe skutki kupna alkoholu dla pracownika podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie świadczenia należy wypłacić nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po przeniesieniu w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymagania bhp powinien spełniać magazyn odczynników chemicznych w pracowni histopatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy prowadzić amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować wycenę świadectwa pochodzenia energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien zostać wykazany w ewidencjach VAT zakup tkanin sprowadzonych z Turcji do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w kosztach nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak przyznawać nagrodę jubileuszową dla dyrektora instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku refaktury usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy w sytuacji kiedy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy obywatel Ukrainy może legalnie pracować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy spółka z o.o. może zatrudniać pracowników na podstawie umów o prace o charakterze sezonowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kierowca z jakimi uprawnieniami może przewozić butle z helem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Na czym polega obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakich kontach należy rozliczyć VAT najpierw odliczony a potem zwrócony?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Od jakiego miesiąca nastąpi utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakim terminie należy się świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób i kiedy należy wykazywać faktury eksportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, gdy faktura jest wystawiana za okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne