Questions and answers

Czy na zebraniu klasowym rodziców nauczyciel może omawiać wyniki w nauce i w zachowaniu, podając nazwiska uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy pracownik może odmówić podania danych osobowych wymaganych przez organizatora szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zapoznać nauczyciela z pismem rodzica zawierającym uwagi dotyczące jego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół można podać do wiadomości publicznej w lokalnej gazecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można przechowywać dane klienta w celu zabezpieczenia dochodzenia zapłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownicy po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania można modyfikować wysokość dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Od kiedy cofnąć prawo do stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do dochodu wliczyć dwa zasiłki rodzinne pobierane na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy planowana inwestycja budowy ośmiu budynków pensjonatowych jest zgodna z mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kto jest zobligowany do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Z jakimi instytucjami szkoła ma obowiązek podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wydać decyzję zezwalającą na utrzymywanie charta po uzyskaniu przez właściciela zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przetrzymywanie korzeni drzew na gruncie powoduje degradację gleb?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna prowadzić ewidencję magazynową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne użyczenie samochodu zleceniobiorcy generuje u niego dodatkowy przychód ze zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń chodzący do zerówki może realizować nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób należy spełnić obowiązek informacyjny w przypadku składania wniosku czy reklamacji do urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o zamówienie, jeśli zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy egzekucyjne wykonanie zobowiązania spowodowało przedawnienie zobowiązanie podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy przesyłać do US i KRS sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć obrót roczny spółki z o.o. w kontekście obniżonej 15% stawki podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający, przy podziale zamówienia na części, może przekazać plac budowy różnym wykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaka kwota przychodu będzie brana przez ZUS pod uwagę przy określaniu prawa do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy paliwo zatankowane za granica można dokumentować dowodem zastępczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatkowe opłaty za zniszczenia leasingowanych samochodów można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gdzie należy zaprezentować w bilansie wartość firmy powstałą w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy polisy OC członków zarządu stanowią przychód tych członków oraz koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dni świąteczne mają wpływ na wymiar czasu pracy nauczyciela i jego wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy za miesiąc maj wypłacić pełną kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty zarządu przeniesiona na oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek wszczął osobne postępowanie o świadczenie wychowawcze na kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w 2018 roku planowane są zmiany przepisów w zakresie szkoleń z dziedziny bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co zrobić, gdy w kosztorysie ofertowym wykonawca zamieścił inne numery KNR niż w przedmiarze robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy opracowanie dokumentacji technicznej podlega opodatkowaniu u podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż kiszonek własnej produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy komornik sądowy może zawiesić działalność gospodarczą na okres sześciu miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne