Questions and answers

Jak należy dodatkowo oznaczyć odpady medyczne o kodzie 18 01 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką przechodzącą na emeryturę w wygaszanym gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak odbywa się zatrudnienie pielęgniarki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować podział zysku spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak poprawić omyłkę wykonawcy, który wpisał w ofercie jednostkowe ceny netto, a sumę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak powinna być rozliczana działalność polegająca na prowadzeniu punktu przedszkolnego wraz z wyżywieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak pracodawca ma udzielić pracownikowi tego zaległego urlopu skoro dni przysługuje mu 13 a godzin 100?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć pojemniki i prowadzić segregację odpadów w zakładzie przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty pośrednie dotyczące okresu wykraczającego poza rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udzielać dnia wolnego honorowemu dawcy krwi zatrudnionemu w systemie pracy zmianowej 24/48 godz.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak udzielić podprogowego zamówienia na usługi niszczenia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jak ustalić śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z wychowania fizycznego w klasie sportowej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak usunąć sprzeczność pomiędzy SIWZ a umową w zakresie dopuszczenia do jej wykonania podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

Kiedy jest wymagana ocena wodnoprawna do pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić do ksiąg akt notarialny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Na jakim koncie należy ujmować odsetki z tytułu oprocentowania depozytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Przy jakich pracach niezbędne są badania okulistyczne pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

W jakim kierunku powinny otwierać się drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

W jakim trybie należy dokonać mniej korzystnych zmian warunków zatrudnienia kierownikom administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach remont nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

W którym momencie polska spółka powinna ująć faktury otrzymane jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jakich przepisów wynika klasyfikacja substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy agencja wykonawcza może posiadać kartę kredytową z dowolnie wybranego banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy budowa myjni samochodowej wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy do obliczania masy opakowań wprowadzanych na rynek liczy się tylko kartonik jednostkowy i karton zbiorczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dotacje dla instytucji kultury należy ujmować w mianowniku przy wyliczaniu wskaźnika preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy informacja o środowisku jest jednocześnie informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy instalacje poniżej 1 MW nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy istnieją wymagania dla miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszt usług drukarskich można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów na podstawie faktury pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy kwota zapłaconego ubezpieczenia będzie dochodem z innych źródeł dla wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można potraktować dochód uzyskany przez żonę jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wypłacić dywidendę za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania powołując się na dawne zaległości najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy można zsumować wartość zamówień na wyjazd integracyjny dla pracowników i na wycieczkę dla emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy należy naliczyć odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za publiczne kampanie edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie uchylenia decyzji przyznającej stronie prawo do świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy noty obciążeniowe mimo tego, że są sporne oraz niezapłacone powinny być ujęte w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy oznakowanie maszyn i urządzeń sprowadzanych z zagranicy powinno być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik może wykazać remanent końcowy za 2016 r. jako początkowy w 2017 r. i odliczyć różnicę w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowym było zobowiązanie dłużnika wynikające z art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy promowanie produktów na imprezie okolicznościowej może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przepisy dotyczące substancji chemicznych dotyczą też substancji biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przez parking publiczny można przeprowadzić zjazd indywidualny prywatny do działki prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przychody z odsetek od lokat podlegają jakiemuś specjalnemu trybowi rozliczania na gruncie u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rodzeństwo sprzed przysposobienia jest uprawnione do otrzymania odpisu aktu urodzenia swojej siostry biologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne