Questions and answers

Jakie są skutki podatkowe wypłaty dywidendy z opóźnieniem rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki obowiązki spoczywają na podatniku, który nabywa licencje od zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje nauczycielowi korzystającemu z obniżonego wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT opodatkować usługę spedycji kontenera na rzecz kontrahenta z Jordanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy księgować wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty różnic kursowych jakie spółka poniosła w skutek przewalutowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak po dniu 1 stycznia 2018 roku należy obliczać wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane opłaty dodatkowe za przyspieszoną dostawę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać najem mieszkania użyczonego od ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe w sytuacji, gdy bank dokonuje przewalutowania na inną walutę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczać świadczenia między małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty kursu odbywanego na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie prezesa mieszkającego w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy kobieta urodzona w 1962 r. zatrudniona jako dyrektor instytucji samorządowej nabywa prawa emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy potrącić koszty z faktury styczniowej dotyczącej zakupów grudniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu opłaty za udział w targach na rzecz belgijskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna rozliczyć faktury korygujące z tytułu rezygnacji z dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Koszty autorskie graficy komputerowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest stroną postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto powinien ustalić czy decyzje załączone do wniosku o pozwolenie na budowę są ostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Któremu z rodziców będzie przysługiwać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ prowadzący wstrzymuję uczniowi wypłatę stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej rozwiązuje się umowę o pracę z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób liczyć powierzchnię pokoju w lokalu socjalnym, w którym jest aneks kuchenny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

W którym momencie wykazać przychód z tytułu refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co aktualnie oznacza określenie uprawnień do projektowania "w budownictwie osób fizycznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dla kierowcy międzynarodowego można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy fakturę należy ująć w KPIR w dniu jej wystawienia czy w miesiącu, którego dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji substancji kontrolowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy jest naruszeniem p.z.p. połączenie usług żywienia i sprzątania w jednej procedurze na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy kompost nieodpowiadający wymaganiom można wykorzystać do rekultywacji wyrobisk ziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można zlecić przeprowadzenie badań próbek weterynaryjnych wyznaczonemu instytutowi bez stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można udzielić bezterminowego urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na wykonanie piezometru wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy od 1.01.2018 r. podatnicy mają obowiązek informować naczelnika urzędu skarbowego o założeniu PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odpady stanowiące wyroby medyczne zużyte w domu przez pacjenta są odpadami medycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym kuzyna w latach 1991-1993 podlega wliczeniu do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy oświadczenie o poufności zachowuje ważność po przejęciu pracowników na mocy art. 23[1] Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy pacjentem w SOR powinien zajmować się lekarz SOR czy specjalista z innego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za media oraz odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy postawienie kontenerowej stacji transformatorowej do 35 m2 wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne