Pytania i odpowiedzi

Czy przedszkole może prowadzić listy obecności rodziców, którzy w danym dniu przyprowadzają dziecko do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osoba zajmująca się sprawami kadrowymi może być inspektorem ochrony danych w jednostce publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego może złożyć pełnomocnik uprawnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ prowadzący wyraża zgodę na przekazanie majątku wygaszanego gimnazjum szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy tymczasowe zameldowanie w internacie jest jedną z przesłanek warunkujących uzyskanie prawa do dodatku do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z nauczycielem, który będzie realizował godziny zarówno w szkole jak i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można ustalić prawo do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podatek dochodowym w przypadku wynajmowania udziału w nieruchomości przez dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinna być wystawiona faktura przez adwokata z tytułu przeprowadzenia sprawy z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy świadczenie z FA za miesiąc wrzesień jest nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wydać decyzję w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za miesiąc czerwiec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę i zaewidencjonować na kasie fiskalnej usługi medyczne w postaci kilkunastodniowych turnusów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka może jednocześnie posiadać dwa systemy finansowo - księgowe od dwóch różnych dostawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób przekształcić umowę o pracę zawartą na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować umorzone udziały bez obniżania kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracownik z którym jednostka samorządowa rozwiązała umowę w kwietniu 2018 roku nabywa prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wicedyrektorowi w przedszkolu, który z mocy uchwały pobiera dodatek funkcyjny należy się dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszt wytworzenia wydanego deputatu w postaci posiłku, który częściowo jest odpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi likwidowanego gimnazjum można wypłacić nagrodę jubileuszową z rocznym wyprzedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy można dokonać spisania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik aby mógł być zatrudniony jako pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak procent podatku odliczyć od faktur za budowę podjazdu wykorzystywanego w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę zaliczkową, jeśli została wystawiona w sierpniu, a zapłacona we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dochód z emerytury należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaki dokument wywozu towaru do Rosji należy posiadać, aby być uprawnionym do zastosowania zerowej stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dziecku przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmienić decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy doliczyć do dochodu wysokość zasądzonych alimentów od męża na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Kto ponosi koszty związane z badaniami profilaktycznymi w przypadku zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób powinna rozliczać się czeska firma, która jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie trzyletniego liceum od 1 września 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy rozliczyć nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownika budowlanego można zaliczyć do pracowników mobilnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu usług noclegów i udziału w seminarium, które zostały nabyte w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak najkorzystniej sprzedaż nieruchomość należącą do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uchylić decyzję odmawiającą prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka powinna być data skreślenia ucznia z listy uczniów w szkole branżowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka podstawę wymiaru składek należy zadeklarować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy świadczenia niepieniężne podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Hopcia Patryk | Aktualne

W jaki sposób producent urządzeń chłodniczych powinien zapewnić zgodność z REACH i RoHS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ojcu dziecka należy się prawo do świadczenia „Dobry Start”?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinni otrzymywać polscy pracownicy wykonujący pracę w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinno oddać się gęstwę drożdżową powstającą przy produkcji piwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy przyznanie dodatku do wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu zaklasyfikować zwierzęta w formalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty związane ze zniesieniem współwłasności podlegają ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować myjnię samoobsługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa powoduje konieczność korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usług paramedycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne