Pytania i odpowiedzi

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług najmu krótkotrwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można kupować opakowania żywnościowe od firm niezarejestrowanych w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia po uzupełnieniu należy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak wykazać przyznanie podatnikowi upustu liczonego na podstawie obrotu rocznego z zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usługi gastronomicznej przez kucharza wyklucza z korzystania ze zwolnienia ze względu na limit obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy faktura wystawiona bez cen jednostkowych netto jest fakturą wadliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek przekazać do wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę z mechanizmem podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak ustalić miesięczny dochód rodziny do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Do której klasy powinien zostać przyjęty uczeń, który nie został klasyfikowany w klasie II gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki urlop przysługuje nauczycielowi, który weźmie udział w kursie, na który szkoła go nie kierowała?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić poszczególne sekcje CIT/TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kogo należy wpisywać w środkowej kolumnie KPO jako transportującego odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć odprawę emerytalną położnej mając na uwadze ostatnią zmianę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy spółdzielnia socjalna, której gmina zleci utrzymywanie zieleni musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który nabył stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powinien składać ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy kartę ewidencji odpadu prowadzi się w systemie miesięcznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób marszałek ma dokonać wykreślenia z rejestru BDO zmarłej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czym różnią się wartości wskazane w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c i d u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kandydat na radnego może pozostawać zatrudniony w urzędzie gminy do dnia rozstrzygnięcia wyników wyborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z wydaną decyzją można obciążyć wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w związku z wykupem samochodu z leasingu i zmianą numeru rejestracyjnego podatnik powinien zaktualizować VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

W którym miesiącu powinna być wykazana WDT, jeśli podatnik nie podsiada potwierdzenia dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż materiałów (drewna) pochodzących z rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od faktur, na których brak jest ceny jednostkowej netto można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy książkę obiektu budowlanego można prowadzić tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej muszą wnioskować do sądu o uregulowanie kontaktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny na potrzeby świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy rozpatrując wniosek o świadczenie wychowawczego doliczyć dochód z gospodarstwa rolnego w całości czy 1/8?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy urząd marszałkowski może przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie sytuacje życiowe, działania i wydatki można zakwalifikować jako marnotrawienie świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy ustalić koordynację, jeśli ojciec dziecka nie wchodzi w skład rodziny wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalno - rentowego w KRUS i opłacania składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy ustalając prawo do świadczenia wychowawczego do dochodu rodziny dolicza się dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy sporządzić wywiady aktualizacyjne w sprawie przyznanych SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy istnieje procedura aktualizowania karty wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak określić czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy w przypadku gazowego cięcia karoserii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia przysługuje pielęgniarkom zatrudnionym w administracji przy kontraktowaniu świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy uposażenie po zwolnieniu ze służby w Policji traktować jako uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy lekarz jest w stanie ocenić rodzaj i skutki wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wydać decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego za okres nie objęty koordynacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wykonanie utwardzonego chodnika i schodów wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy w przypadku budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego można mówić o zwykłym korzystaniu z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy cudzoziemcowi, będącemu duchownym, przysługuje świadczenie wychowawcze na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie są warunki otrzymania świadczenia z tytułu "wczasów pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne