Questions and answers

Czy zapłata za wynajem maszyn rolniczych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zarządca obiektu powinien zatwierdzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej można sfinansować przeglądy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zgoda może stanowić podstawę przetwarzania danych czytelnika przez bibliotekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Faktury dokumentujące sprzedaż dostępu do produktu online dla jakich nabywców należy oznaczać EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Gdzie należy opodatkować sprzedaż nieruchomości położonej na Jersey?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy niepedagogicznej przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Ile godzin opieki w ciągu roku przysługuje nauczycielowi niepełnozatrudnionemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka dokumentacja medyczna powinna być prowadzona przez NZOZ prowadzący oddział chirurgii jednego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jaka jest różnica między miniPortalem a platformą e-Zamówienia w zakresie prowadzenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu jest właściwa dla usług korepetytora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie dane można umieszczać na liście obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie podmioty mogą prowadzić obrót lekami OTC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie przerwy w pracy przysługują kierowcy wożącemu pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie są zasady przechowywania dokumentacji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie na lokal gastronomiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaki jest limit przychodów, aby zleceniobiorca nadal pozostawał w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki podmiot powinien być stroną umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaki termin ma użytkownik wieczysty do poinformowania organu o zbyciu prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy dzielić zobowiązanie z tytułu subwencji z PFR na część krótko- i długoterminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy opisać kontynuację języka obcego przez ucznia w dokumentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić, czy nauczycielowi trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku nie uzupełnienia braków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić kwoty potrąceń świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak skorygować błąd nieistotny w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy wymagane jest dokonywanie przez pracodawcę badań jakości wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Komu wypłacić wynagrodzenie, ekwiwalent, odprawę w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto będzie podlegał pod obowiązek rozliczenia opłaty produktowej - firma A czy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto może być przewodniczącym zespołu zakażeń szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Kto powinien złożyć sprawozdanie z tak odebranych i zagospodarowanych odpadów - instalacja czy spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od jakiej daty należało rozpocząć gromadzenie środków w ramach funduszu rekultywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakiej odległości należy sytuować budynek rekreacji indywidualnej od granicy (konturu) lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki momencie pracownik samorządowy uzyskuje prawo do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób można utworzyć szkołę specjalną w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób sprostować treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien dokonywać podziału dialogu konkurencyjnego na etapy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Za jaki okres należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Z jakich ustaw wynika dołączenie uzgodnienia/opinii higieniczno-sanitarnej lub dotyczącej wymagań p.poż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Co organ powinien zrobić, gdy wycofano zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy do celu przyjmowania w szkole wpłat pieniężnych potrzebne jest specjalnie wyposażone pomieszczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego podmiot powinien dołączyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy duplikat faktury wystawiony w grudniu 2020 r., a dotyczący maja 2018 r., można ująć w KPiR 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne