Questions and answers

Czy należy uwzględnić różnice kursowe w przypadku gotówkowej zapłaty za towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach z zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o umorzeniu w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może wziąć udział w wycieczce integracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia wydaje zgodę organ prowadzący szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieruchomość zakupioną od gminy przez właściciela, należy sprzedać spółce z podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nowy przedsiębiorca może skorzystać z tzw. "ulgi na start"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy obowiązek elektronicznego przekazywania dokumentów od 18 kwietnia 2018 r. dotyczy także oświadczeń wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy okres zatrudnienia młodocianego pracownika wlicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy określając kryteria dochodu w ramach ZFŚS, pracodawca winien uwzględnić dochód pracownika z 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy otrzymany bon jest przychodem dla pracownika spółki, hurtowni, dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy płatność, która nie jest potwierdzona żadną fakturą może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownicy obsługi szkoły należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu w Święto Trzech Króli na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatkowy dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu składki członkowskiej na Izby Pielęgniarskie ma znaczenie przebywanie na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy rolnik może dokonywać sprzedaży bydła po ubiciu w ramach gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy strefy bezpośrednich ujęć wody podziemnej zostaną ustanowione przez Wody Polskie z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy szacowanie wartości zamówienia na dostawę z montażem w oparciu o przygotowany kosztorys jest zgodne z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy świadczenia z FA wypłacone wierzycielce należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy trzeba powoływać komisję rekrutacyjną, gdy nie zamierza się przyjmować uczniów spoza rejonu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ustabilizowane komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do zagospodarowania osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wójt może skutecznie zrzec się prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku zawieszenia umowy leasingu, leasingodawca może wstrzymać wystawianie faktur za usługi leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w regulaminie pracy należy uregulować kwestię zabiegów i ich rozliczenia , jeżeli przekraczają one 15 min?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy w równoważnym systemie czasu pracy należy oddawać pracownikowi cały dzień wolny za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w sytuacji dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności jest możliwość przyznania z urzędu zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy zamówienie związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków to zamówienie sektorowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy za picie alkoholu w godzinach pracy dyrektor może zwolnić dyscyplinarnie pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zasadnicza szkoła zawodowa ma uprawnienia aby wydać świadectwo: kierowca wózków widłowych podnośnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zgody na dobrowolne potrącenia mogą być przechowywane w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego (obory) na budynek magazynowy wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne