Questions and answers

Jak prawidłowo ustalić czas pracy w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zapomogę losową wykazuje się w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opłacać składki za stypendystę, który otrzymuje dwa stypendia - z urzędu miasta i klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi samorządowemu, który został przeniesiony do innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwość potrącania zadłużenia z bieżąco wypłacanych świadczeń z FA, które powstało w innym ośrodku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ocenić % zabudowy dominantą architektoniczną względem całego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy naruszenie praw autorskich jest dla organu powodem do wszczynania postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy podmiot gospodarczy może być inspektorem ochrony danych w rozumieniu przepisów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy lekarz może odmówić porady głuchoniememu pacjentowi, który odmawia wymiany informacji na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak należy w praktyce rozumieć miejsce realizacji świadczeń gwarantowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

W jaki sposób opodatkować odszkodowanie (wynagrodzenie) za wydzielenie części nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą przekazanie darowizny na rzecz udziałowca, który jest domem zakonnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy rodzicowi zamieszkującemu w Polsce przysługuje 300+ na dzieci, które z matką zamieszkują na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wnioskodawcy przyznać zasiłek stały jako osobie samotnie gospodarującej czy osobie w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zgłoszenie robót budowlanych jest aktualne po 9 latach i czy organ może przenieść je na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jaki wzory druków arkuszy ocen obowiązują w szkole podstawowej: klasie I, klasie VII i w klasie IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakwalifikować wypadek jako zbiorowy jeśli poszkodowanymi są pracownicy różnych firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w przypadku odmowy udzielenia zapomogi z ZFŚS dyrektor udziela pisemnego wyjaśnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy za wypracowane w czasie awarii nadgodziny można udzielić pracownikowi dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Od jakiego miesiąca utracić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jaką datę należy wprowadzić do dziennika elektronicznego jako datę opuszczenia szkoły dla maturzystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy za taką pracę pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy tylko samo wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przeszedł na świadczenie kompensacyjne, należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję z firmą zagraniczną, ale z oddziałem w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik powinien być objęty funduszem socjalnym w szkole jako emeryt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać osoba zatrudniona w charakterze native speakera?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w szkołach niepublicznych przy zatrudnianiu nauczycieli na umowie o pracę obowiązują przepisy Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakim piktogramem należy oznaczyć strefę niebezpieczną jeżeli na dachu firmy zainstalowano anteny radiowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można wykorzystać ponownie ostemplowany projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy do bonów za posiłki profilaktyczne stosowane są limity zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy przyznać becikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można zwiększyć limit godzin nadliczbowych tylko w jednym dziale pracowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z wydawaniem kart paliwowych w ramach konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy gmina powinna zapewnić miejsce w przedszkolach tym dzieciom, których rodzice nie zgłosili w naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie zgody i oświadczenia musi złożyć pacjent w chwili przyjęcia do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenie polegające na podaniu środków kontrastowych pielęgniarka może wykonać bez nadzoru lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyprodukowanych instrumentów za granicę wymaga zgłoszenia do VAT i VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć diety jeżeli pracownik przebywał w delegacji w kraju i dwóch krajach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy sfinansowanie przelotu prezesowi oraz jego małżonce generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dodatek wyrównawczy dla pracownika pielęgniarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne