Questions and answers

Jak rozliczyć dotację otrzymywaną przez przedszkole w świetle art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć obciążenie kontrahenta kosztami utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ustalić dochód i podatek dochodowy w spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wypełnić deklarację gdy spółka nie pobrała podatku z kwoty należnej zagranicznemu kontrahenta za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak zgodnie z MSR należy traktować umowę najmu urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT od duplikatu faktury, jeśli otrzymał fakturę pierwotną, która zaginęła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik może zastosować stawkę 0% przy sprzedaży samochodu ciężarowego kontrahentowi z innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Komu należy wypłacać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Który organ jest właściwym do przyjęcia zgłoszenia wykonania i przebudowy urządzeń melioracji wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach starostwo może przekazać gminie budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jakim momencie nastąpi zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet bieżącego zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć wykup gruntu pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

W jakim paragrafie należy zaewidencjonować ratę leasingową za samochód osobowy w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość dodatku stażowego pracownika zatrudnionego w trzech odrębnych placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką podatku VAT należy importować, a następnie sprzedawać obrazy ręcznie malowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu należy dokonać wydatku na zakup licencji do serwera o wartości 5000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przyjąć w trakcie roku szkolnego ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy koszty transportu, które są związane z importowanym towarem winny być rozliczone jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do dostawy automatów sprzedających?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy ekwiwalent za pranie odzieży wypłacać pracownikom przebywającym na macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ochrona przedemerytalne obowiązuje jeżeli pracownik przekroczył wiek uprawniający do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy potrzebna jest zgoda projektanta na dokonanie zmian w projekcie wykonanym przez projektanta i sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo zmniejszać stałe wynagrodzenie o godzinowe nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy SPZOZ musi pomniejszać VAT należny o VAT naliczony od usług opodatkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek kierowania na badania profilaktyczne zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wysokość odpłatności za pobyt w schronisku reguluje uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zawarcie umowy o pracę z tym samym pracodawcą w miesiącu grudniu stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Do jakiego lekarza należy wystawić skierowanie na badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od podatku wypłacanej z ZFŚS w 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozumieć przepis art. 16 ust. 1 p.z.p. w przypadku wspólnego prowadzenia postępowania przez gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Aktualne

Jak należy wyliczyć kwotę zwrotu dodatku mieszkaniowego ustalonego na podstawie nieprawdziwych danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo powinno wyglądać pismo o wypowiedzeniu umowy i czy należy się temu nauczycielowi odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy zamówienia jednostek samorządu terytorialnego mogą być objęte porozumieniem GPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

Kiedy zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kto jest dysponentem środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczycielce zatrudnionej w wygaszanym gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy, zgodnie z RODO, IOD powinien mieć ukończone kierunkowe studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dokumentację bhp zakładu produkcyjnego należy przygotować jeszcze przed oddaniem go do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy do wznowienia dodatku mieszkaniowego wydaje się decyzję, czy wznawia się wypłatę dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne