Questions and answers

Czy organ ustalając dochód rodziny powinien kwotę netto pomniejszyć o kwotę potrąceń na rzecz alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy otrzymane zaliczki mogą - do czasu zakończenia usługi pozostawać jako NP w poz. 11-tej VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy płatny urlop radcowski wykazuje się w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podczas powlekania papieru parafiną uwalniają się jakieś szkodliwe substancje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pośredniczący podmiot węglowy jest zobowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pośredniczący podmiot węglowy może nabywać węgiel z naliczoną akcyzą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może uznać po poinformowaniu przez związek zawodowy na piśmie, że jest on członkiem OPZZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu z firmy męża do firmy żony będzie podlegało opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przychód z faktury obejmującej okres przełomu lat obrotowych spółka powinna rozpoznać w 2017 r. czy w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przy urlopie akademicki plus etatowy są jakieś inne zasady?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy spółka jest zwolniona z opodatkowania dywidendy dla udziałowca spółki przy zapłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć koszty pośrednictwa finansowego przy zawieraniu umowy kredytowej do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo wprowadziła 4-miesięczny okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy stronie, która złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, należy wydać decyzję pozytywną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy strop nad podziemną częścią budynku jest stropodachem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy szczególnym korzystaniem z wód jest pobór wody ze studni dla cele sanitarne dla sklepu i toalety w stróżowce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy świadczeniodawca może wystąpić do NFZ z wnioskiem o rozłożenie na raty zapłaty kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy to zajęcie komornicze z ZUS-u ma pierwszeństwo przed już istniejącym już zajęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku zabezpieczenia przez policję księgi uczniów dyrektor powinien założyć nową księgę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może rozliczyć wierzytelność od niewypłacalnego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w teczce akt osobowych pracownika można umieścić dokument Rp-7 i zgłoszenie wyrejestrowania z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka kara grozi pracodawcy, który dopuszcza do pracy pracownika służby bhp bez aktualnego szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka powinna być odległość budynku z płyty osb od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jaką dokumentację należy przygotować do urządzenia wykonanego na zamówienie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaką wydać decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego, gdy przekroczono kryterium dochodowe na osobę w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć spółka cywilna, której wspólnicy zawiesili działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe dla nabywcy i zbywcy udziałów w spółce z o.o. po cenie wyższej niż nominalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma świadczenie usług montersko-spawalniczych za granicą na zlecenie innej polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie wymagania przepisy bhp stawiają wobec operatorów wózków widłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie zagrożenia można zidentyfikować dla pracownika na stanowisku laboranta w pracowni histopatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy zakwalifikować umowę kredytu inwestycyjnego, który jest uruchamiany w transzach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić stawkę podatku od nieruchomości w przypadku lokali mieszkalno-handlowo-usługowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak przygotować się do odbioru budynku przez Państwową Inspekcję Sanitarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak rozliczyć dotację otrzymywaną przez przedszkole w świetle art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć obciążenie kontrahenta kosztami utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ustalić dochód i podatek dochodowy w spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wypełnić deklarację gdy spółka nie pobrała podatku z kwoty należnej zagranicznemu kontrahenta za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne