Questions and answers

Czy na mocy art. 25 ust. 1 pkt 4 u.p.p.w.d. organ uprawniony jest do żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy niepełnoletnia matka może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na swoje dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy noty obciążeniowe wystawione dla spółek powiązanych należy ujmować na kontach przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2019 r. możliwa będzie wypłata wynagrodzenia w formie czeku gotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy osoba bezdomna umieszczona w schronisku ma prawo skorzystać z zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może zawiesić postępowanie w sprawie do czasu uzyskania niezbędnych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pobyt świadczeniobiorcy za granicą jest podstawą do uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek podawania okresu wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik powinien ewidencjonować refaktury za media oraz faktury za najem na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik rozpoczynający działalność w zakresie obsługi wierzytelności podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy powierzchnie pod tunelami foliowymi zaliczamy do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na pracę w równoważnym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przygotowywanie złożenie gniazd komputerowych może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy spółka powinna złożyć jedną deklarację PFRON czy dwie osobne dla spółki i dla oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy sprzedaż niezabudowanych działek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy standardy emisyjne nie mają zastosowania jeśli są konkluzje BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy strony umowy mogą odstąpić od wystawienia faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy środki z funduszu rezerwowego instytucja kultury może wykorzystać na pokrycie bieżących wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy twórca strony internetowej może korzystać z autorskich kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uległy zmianie wnioski o zmianę wpisu do KRS, czy należy posługiwać się tymi samymi co w ubiegłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym szkoła podstawowa powinna przeprowadzić rekrutację do świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wpływy z tytułu otrzymanego ryczałtu za zatrudnianie więźniów należy uwzględnić w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wszystkie ujęcia wód podziemnych powinny być ujawnione w studium uwarunkowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy zamontowany system TV przemysłowej należy zaliczyć do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zbiornik na nieczystości ciekłe do 10 m3 musi mieć odpowietrzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy ZUS może wydać decyzję o zaprzestaniu potrącania składki zdrowotnej z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zwrócona kara umowna stanowi koszt podatkowy dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich instalacji i źródeł dotyczy dyrektywa MCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie przyjąć godziny do rozliczenie delegacji zagranicznej, rezerwacji czy faktycznie odbytego wylotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie rodzaje pozwoleń wodnoprawnych są tożsame rodzajowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne