Pytania i odpowiedzi

W jakim terminie należy wskazać w SIO liczbę wychowanków w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kiedy można uznać, że budynek spełnia wymogi planu w zakresie wysokości zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pracownikowi, który był przez miesiąc nieobecny w pracy, należy wypłacić dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy decyzja ZUS rodzi konieczność sprosotowania świadectwa pracy w zakresie okresów nieskładkowych ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy zestaw do wideokonferencji powinien być amortyzowany w całości, czy też każde urządzenie amortyzować osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym może zostać przyznany dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak wyliczyć dodatek stażowy w dodatkowym miejscu pracy, w którym jest zatrudniony pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy duńska baza dla kierowców oznacza prowadzenie w tym państwie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie powinny być odprowadzane podatki od wynagrodzeń kierowców międzynarodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak amortyzować budynek mieszkalny wykorzystywany w całości na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszt montażu zwiększa wartość początkową przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy podatnik staje się podatnikiem VAT czynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie sporządzić dokumentację cen transferowych dotyczącą pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku VAT likwidującym część działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy środki które wpłynęły na rachunek bankowy VAT należy ująć w kwartalnym sprawozdaniu RB-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wartość skonfiskowanego towaru można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla dziecka umieszczonego w DPS można przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w przypadku, gdy podatnik chce przekazać nakłady na potrzeby własne musi oddać VAT od tych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy na Z-3 należy wpisać zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w SPZOZ można zrezygnować z prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą o wartości minusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić notę obciążeniową, zamiast faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką datę należy przyjąć jako datę zakończenia budowy dla celów podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prowadzący hurtownię farmaceutyczną może pod tym samym numerem NIP prowadzić przychodnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć nagrodę dla pracownika, jeżeli pracodawca bierze na siebie podatek od tej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy rodzina zastępcza niespokrewniona posiada prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo przechowywać dokumentację księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę z kancelarii za akt notarialny, w tym podatek PCC, taksa notarialna i podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi montażu i demontażu okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki jest niezbędny zakres badań i pomiarów w związku z procesami szlifowania i gratowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jak należy ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w cząstkach etatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Przez ile miesięcy podzielić dochód z zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać na piśmie informację o zmianie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji uchylającej wstecz, w przypadku nienależnego pobrania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy doradztwo zawodowe i wychowanie do życia w rodzinie mają być ujęte w arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy jeśli nauczyciel ma tzw. "okienko" przysługuje mu prawo do połowy wynagrodzenia za taki przestój w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy asfalt pochodzący z demontażu dróg może być wykorzystany do utwardzenia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie z FA, jeżeli nauka trwa dwa semestry?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy ewidencjonować w księgach jednostki zasiłki chorobowe wypłacane przez pracodawcę w imieniu ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy słuchaczowi studium medycznego przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od którego miesiąca przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy doradca restrukturyzacyjny prowadzący upadłość przedsiębiorcy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez tego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy nauczyciel p.o. dyrektora szkoły może przydzielić sobie nagrodę dyrektora za wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy trwa postępowanie o ustalenie ojcostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gmina powinna zwrócić koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola integracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne