Pytania i odpowiedzi

Czy limit 75% dotyczy także wyposażenie samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie składniki należy przyjmować do średniej urlopowej za rok 2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kto powinien wydać decyzję w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, gdy mąż Wnioskodawczyni pracuje w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z dodatkowego miejsca pracy nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie ceny minimalne oraz maksymalne należy podać w TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podstawę opodatkowania podatkiem u źródła można zaokrąglić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może uchylić błędnie wydaną uchwałę i decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy należy dyrektorowi szkoły wydać świadectwo pracy, mimo że przedłużono mu kadencję o rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi można wydać kopię świadectwa pracy w sytuacji, kiedy zagubił oryginał?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu na czas określony??

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być treść klauzuli informacyjnej w przypadku publikacji wizerunku ucznia na facebooku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka może wystawić fakturę do paragonu bez NIP jedynie na połowę kwoty wykazanej na paragonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy stroną umowy powinien być podmiot leczniczy czy zakład leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy można zakup samochodu elektrycznego zaliczyć jednorazowo w w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wynajmując apartament na cele mieszkaniowe podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od częściowo dotowanych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online kupionej po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak amortyzować maszynę do robienia sorbetów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ustalić moment przekroczenia limitu sprzedaży zwolnionej od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zakład energetyczny może żądać wymiany odcinka sieci na koszt wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien ponownie zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wykazać w JPK_V7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wykazać korektę zmniejszającą, wynikającą z błędu na fakturze dokumentującej WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odprawa emerytalna dla nauczyciela powinna zostać wypłacona w dwóch miejscach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy polski podatnik, który wystawił fakturę zaliczkową w WDT powinien ją ująć w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupów niezbędnych do przeprowadzenia sesji zdjęciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym zakładzie pracy chroniona jest nauczycielka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć dodatek za warunki trudne i uciążliwe pracy przy pensum łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy z punktu widzenia organu kontrolującego sam wpis w książce jest wystarczający?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy istnieje obowiązek ustalania wyniku finansowego po każdym miesiącu roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich księgowań powinna dokonać spółka w związku z dokonaniem przerobu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wyrobisko górnicze jest budowlą i podlega kontroli WIOŚ, o której mowa w art. 41a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak należy rozumieć zapis dot. podpisów członków zespołu autorów raportu o oddziaływaniu na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto jest wprowadzającym w odniesieniu do produktów sprowadzanych zza granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy firma A staje się wprowadzającym na jakimkolwiek z etapów dostarczenia jej koszulek z nadrukiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zakupione kontenery należy traktować jako odpad czy są one produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podczas oględzin wnioskodawca może wnieść do protokołu o zmianę nazwy gatunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie przez zarządcę linii zgody na usunięcie gałęzi od właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy w przypadku najemców można stosować przepisy kodeksu cywilnego w kwestii wypowiedzenia bez zachowania terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Od kiedy i w jakiej wysokości przysposabiającemu przyznać świadczenie wychowawcze na przysposobione dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne