Questions and answers

Czy z uwagi na czasową rejestrację pojazdu spółka może starać się o zwrot podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Dlaczego otwór okienny nie jest tożsamy z oknem w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Do kiedy nauczycielowi należy przedłużyć staż, jeżeli przebywał na urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie kryteria należy spełnić, aby oddział został uznany za integracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie szkolenia powinien przejść pilarz - ogrodnik pracujący nad utrzymaniem terenu zewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie szkolenie okresowe powinien odbyć pracownik na stanowisku laboranta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak kierownik podmiotu leczniczego może realizować prawo do kontroli dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak korygować obrót przy zwrocie butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy definiować godziny ponadwymiarowe w rozumieniu przepisów prawa oświatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczycielki, która przebywała na kilku zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy rozliczać działalność polegającą na sprzedaży rzeczy używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć transakcję w której końcowy odbiorca sam przywozi towary zza granicy unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zakup i sprzedaż tego towaru z punktu widzenia podatku VAT w transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ujmować w deklaracjach VAT naliczony w dokumencie SAD w przypadku importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować zakup utworów muzycznych z USA przez polskiego nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak PINB ma postąpić w sprawie ustawienia reklamy bez pozwolenia na budowę ani zgłoszenia na gruncie dociążonymi elementami betonowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie przedstawiciela organu prowadzącego w świetle przepisów prawa oświatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak zaksięgować decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek rejestracji NIP-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto płaci za transport do innego szpitala po przyjęciu zatrzymanego przez Policję w SOR ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kto sporządza protokół powypadkowy pracowników oddelegowanych za granicę do krajów spoza Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów można nauczycielowi wypłacić wcześniej nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu oprócz potwierdzenia wpłaty można dowieść dokonania wpłaty na rzecz ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć ilość godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co jest biomasą w świetle dyrektyw MCP i LCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla linii złożonej z maszyny ze znakiem CE i elementu bez niego należy uzyskać to oznaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dotacja z urzędu pracy jest zwolniona z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor, kierując nauczyciela na szkolenie jednodniowe powinien udzielić mu urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy firma, która zleciła wykonanie prac rozbiórkowo-budowlanych, powinna wystawić KPO na odebrane odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przekazywania informacji o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach do WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy jednostki budżetowe są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy krajowy skład konsygnacyjny wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego jako miejsce prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy MOPS w sprawie zasiłku stałego powinien uznać stronę za osobę samotnie gospodarującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można dokonać korekty rocznej VAT, jeżeli wskaźnik z 2,76% zmienił się na 3,60%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można podnieść stawki opłat dla podmiotów przywożących ścieki spoza terenów gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przeprowadzić wywiad alimentacyjny z dziećmi celem uzyskania współfinansowania za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można zrobić utratę dochodu, jeśli osoba odwołała się od wydanego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na mocy art. 25 ust. 1 pkt 4 u.p.p.w.d. organ uprawniony jest do żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy niepełnoletnia matka może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na swoje dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy noty obciążeniowe wystawione dla spółek powiązanych należy ujmować na kontach przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne