Questions and answers

Czy wystawienie faktury tymczasowej wysyłanej w celu werfyikacji ceny i treści rodzi obowiązek w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup samochodu przez żonę do użytku wspólnego rodzi jakieś skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zasądzone, ale nie otrzymane alimenty w 2016 r. wlicza się do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zbiornik na paliwo płynne o pojemności 1300 l jest instalacją wymagającą zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak długo zoz powinien przechowywać zarządzenia dyrektora i uchwały Rady Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaki będzie właściwy paragraf wydatku po zakończonej inwestycji i przyjęciu do użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaki dodatek stażowy będzie przysługiwał nauczycielowi, który ma być zatrudniony jako administrator sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy wydawaniu skierowań na szkolenie przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy naliczyć dyrektorowi szkoły nauczycielowi średnią z godzin ponadwymiarowych za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

jak należy uaktualnić dokumentację przebiegu nauczania w związku ze zmianą nazwy zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować opłaty za wykonane czynności kontrolne sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa realizowanych przez jednostki wspólnych przedsięwzięć?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć średnią urlopową dla nauczyciela i w jakim terminie mu ją wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozumieć zmiany przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za miesiąc luty pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z efektywnością energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż całego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak udokumentować, że należność zostanie spłacona żeby nie dokonywać odpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić dochód osoby wnioskującej o pomoc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług najmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od kiedy nauczyciel powinien wnioskować o urlop dla poratowania zdrowia zgodnie z nowymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób ustalić godziny pracy osoby niepełnosprawnej ze wskazaniem pracy jednozmianowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien dokonać oceny kryterium „doświadczenie personelu”?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

W jaki sposób żądać oświadczeń od wykonawców w procedurze odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Co grozi w wypadku zawyżenia podstawy opodatkowania i VAT w zgłoszeniu celnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy, prowadząc rekultywację w kierunku wodnym, podmiot jednocześnie buduje zbiornik wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy, w opisanej sytuacji, prowadzący chów drobiu powinien przenieść na siebie prawa i obowiązki z pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla ubojni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zamawiający może korzystać ze złożonej dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy do kierowania ładowarką wielozadaniową Multione 10.08 potrzebne są specjalne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dokumentacja medyczna może stanowić dowód w sprawie sądowej, w której to nie pacjent pozywa szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy do WNT sprzedawca musi być zarejestrowanym podatnikiem UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy GOPS jest uprawniony do występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kwota nieodliczonego VAT może zwiększyć wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest zawarcie kolejnej umowy na czas określony podczas trwania urlopu rodzicielskiego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można przyznać rodzinie zasiłek okresowy, gdy wnioskodawczyni pozostaje w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy na działce oznaczonej na mapie do celów projektowych jako "dr" (droga) można pobudować wiatę wypoczynkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy nagranie audiowideo z operacji jest elementem dokumentacji medycznej pacjenta podlegającym udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy na kwotę zwróconych kosztów dojazdu za podróż należy wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na postanowienie wydane na podstawie art. 111 § 1b k.p.a. przysługuje stronie zażalenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne