Questions and answers

Jak powinno prawidłowo przebiegać księgowanie utworzenia rezerwy na koszty postępowania upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinno się ewidencjonować grunt na kontach i od czego zależy jego ewidencja

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić dokumentację podatkową powiązanych ze sobą spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynajem polskiej spółce przez włoski podmiot nieruchomości oraz jej ewentualną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w umowach o pracę dokonać zmian zasad premiowania, które mogą pogorszyć dotychczasowe warunki zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak wykazać transakcje zakupu związanego z najmem, gdzie płatnikiem podatku VAT są małżonkowie w separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy księgować czynsz najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien otrzymywać dodatek za pracę w klasach łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w przypadku wystawiania faktur kwartalnych za usługi biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto kieruje na badanie lekarskie stażystę skierowanego przez PUP do odbycia stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto zajmuje się rekrutacją i przyjmowaniem do klas pierwszych w szkole, która dopiero się tworzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Która gmina właściwa jest dla całkowicie ubezwłasnowolnionego mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Który komornik jest właściwy do prowadzenia egzekucji wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres czasu należy stronie przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać spisu natury w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych prowadzących KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć dochód rodziny w sprawie o pomoc w formie posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób należy określić roszczenie DPS od MOPS-u z tytułu rezerwacji miejsca w ośrodku ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy określić zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wymiar etatu doradcy zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustalić przychody i koszty wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie kopalnia powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę eksploatacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Co zrobić z dokumentacją medyczną po sprzedaży gabinetu stomatologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy darowizna gospodarstwa rolnego od żony na rzecz męża może spowodować jakieś negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy decyzję z błędnie wyliczoną kwotą zasiłku stałego należy zweryfikować na podstawie art. 156 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zatrudnić osobę na zastępstwo za inspektora USC, który zastępuje innego urzędnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy naliczać odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy nauczycielce powracającej z urlopu macierzyńskiego przysługuje urlop uzupełniający za okres ferii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w szkole jako pedagog szkolny może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odbudowa i przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uiszczenia opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy OPS może wystąpić do sądu o alimentację na rzecz matki umieszczonej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna należy opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podatnik powinien zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze sporządzenia remanentu likwidacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pośrednictwo w wypłacie kosztów dojazdu powinno być udokumentowane fakturą, czy notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może potraktować Penthanol jak krem ochronny i udostępniać go pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi VAT i czy powinna być udokumentowana fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy starosta powinien wstrzymać wypłatę ekwiwalentu po stwierdzeniu uszkodzenia drzewostanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy stażysta zatrudniony na umowę zlecenia może otrzymać niższą od minimalnej stawkę za godzinę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w przypadku obniżenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły wystarczy poinformowanie go o tym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne