Questions and answers

Czy zasada privacy by design dotyczy wszystkich administratorów danych osobowych, w tym także komorników sądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy za wizytę lekarską można pobrać opłatę z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana statusu podatnika wpływa na zwolnienia w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmianę pracodawcy traktować jako utratę i uzyskanie dochodu czy jako ciągłość pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy żona powinna podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny ubezpieczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaką karę należy pobrać za nieterminowe sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty oprócz bilansu i rachunku zysków i strat powinno złożyć Koło Gospodyń Wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie koszty nabycia wykazać za akcje kupione 20 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia w przedszkolu specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce z o.o. z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są konsekwencje wyznaczenia terminu na składanie ofert o jeden dzień krótszego od terminu wymaganego w p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić pracodawca zatrudniający zleceniobiorcę z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełnić kandydat na dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakim wymaganiom powinny odpowiadać podstawki wykorzystywane przez pracowników do dźwigania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych objęte w trwały zarząd nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy prawidłowo księgować koszty zakupu odsprzedawanych następnie towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty ponoszone na na działalność badawczo-rozwojową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak postąpić w związku ze złożonym fałszywym oświadczeniem dotyczącym dochodów nieopodatkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Które przepisy określają zasady prowadzenia rachunkowości Rad Rodziców w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Którym nauczycielom organ prowadzący przedszkole może określić obowiązkowy tygodniowy wymiar pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy przyznać przyznać stronie świadczenie 500 +?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjionować darowiznę z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który został skazany za przestępstwo umyślne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy brak wniesienia opłaty skarbowej jest brakiem formalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy budowa 10 miejsc postojowych na gruncie działce rolnej wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy były pracownik, który utraci prawo do renty, traci prawo do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy cyna używana w podstawowej produkcji spółki powinna stanowić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy drzwi wejściowe do korytarza piwnicznego zlokalizowanego na poziomie -1 muszą być przeciwpożarowe o określonej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor może na podstawie zarządzenia wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola będzie mógł podzielić oddział, jeśli liczba dzieci wzrośnie o dwoje ponad stan?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wystawić ocenę pracy nauczycielowi za pół roku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy istnieje przepis prawa wymagający dla wejścia do budynku użyteczności publicznej (biurowca) dwóch drzwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy każdy pracodawca, bez względu na poziom zatrudnienia może utworzyć służbę bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy możliwe jest dopisanie nowych podmiotów do decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem, którego aresztowano w celu odbycia kary pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia z Ukraińcem, który posiada zgodę na zatrudnienie na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy sporządzać bilans na dzień wniesienia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy sumować wartość zamówienia na dostawę do biblioteki mebli i sprzętu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej może być zatrudniony w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy niedobory zawinione podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opracowanie i realizację polityki zdrowotnej gminy można scedować na sp poz?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy organ prowadzący może nałożyć grzywnę na rodziców, których dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do zmiany nauczanego języka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne