Questions and answers

W jaki sposób zaewidencjionować darowiznę z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który został skazany za przestępstwo umyślne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy brak wniesienia opłaty skarbowej jest brakiem formalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy budowa 10 miejsc postojowych na gruncie działce rolnej wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy były pracownik, który utraci prawo do renty, traci prawo do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy cyna używana w podstawowej produkcji spółki powinna stanowić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy drzwi wejściowe do korytarza piwnicznego zlokalizowanego na poziomie -1 muszą być przeciwpożarowe o określonej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor może na podstawie zarządzenia wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola będzie mógł podzielić oddział, jeśli liczba dzieci wzrośnie o dwoje ponad stan?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wystawić ocenę pracy nauczycielowi za pół roku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy istnieje przepis prawa wymagający dla wejścia do budynku użyteczności publicznej (biurowca) dwóch drzwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy każdy pracodawca, bez względu na poziom zatrudnienia może utworzyć służbę bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy możliwe jest dopisanie nowych podmiotów do decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem, którego aresztowano w celu odbycia kary pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia z Ukraińcem, który posiada zgodę na zatrudnienie na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy sporządzać bilans na dzień wniesienia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy sumować wartość zamówienia na dostawę do biblioteki mebli i sprzętu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej może być zatrudniony w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy niedobory zawinione podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opracowanie i realizację polityki zdrowotnej gminy można scedować na sp poz?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy organ prowadzący może nałożyć grzywnę na rodziców, których dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do zmiany nauczanego języka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy osadzenie w ZK pozbawia wnioskodawcę prawa do świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podmiot archiwizujący dokumentację jest uprawniony do sprostowania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy praca w internacie stanowi podstawę do wydłużenia czasu urlopu wicedyrektora w szkole ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy raz stwierdzone kwalifikacje nauczycielki można cofnąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy RODO dotyczy przetwarzania danych osobowych przez jednostki wojskowe oraz Wojskowe Oddziały Gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Czy skapitalizowane odsetki powinny być wykazane w informacji IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy składkę zdrowotną przyznać należy od momentu przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy spółka z o.o i spółka cywilna są podmiotami powiązanymi, gdy te same osoby fizyczne są ich wspólnikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż peruki przez fryzjera wyklucza możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy studentom odbywającym praktyki absolwenckie należy zapewnić minimalną stawkę za godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy uzyskanie dochodu z tytułu stypendium należy traktować jako uzyskanie dochodu po roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w aktach osobowych powinny się znaleźć oświadczenia majątkowe urzędnika prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy wcześniejsze przeprowadzenie dialogu technicznego obliguje zamawiającego do udzielenia zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy wicedyrektor może w ciągu roku szkolnego wybierać urlop wypoczynkowy, mając zajęcia dydaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wnioski urlopowe dyrektora szkoły należy gromadzić w jego teczce osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi można tworzyć oddziały specjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy w umowie z podwykonawcą można ograniczyć sposoby wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne