Pytania i odpowiedzi

Czy można amortyzować tylko część budynku oddaną do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy ustalaniu wartości zamówienia udzielanego z wolnej ręki należy znać cały zakres robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia przebudowy drogi wymagana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Gdzie będzie przyporządkowana transakcja ruchoma w przypadku transakcji łańcuchowej z zastosowaniem reguły DAP i FCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nagrody z zakładowego funduszu nagród wlicza się do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie dla burmistrza ponownie powołanego na nową kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieją przesłanki do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaki jest termin złożenia do sądu wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych należy rozliczać odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podczas wymiany formy w maszynie wtryskowej pracownik musi mieć na głowie kask ochronny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych może pełnić swoją funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy dowóz pracowników to świadczenie podlegające oskładkowniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy od nowego roku szkolnego 2019/2020 w liceum ogólnokształcącym będą obowiązywały dwa statuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktur z tytułu umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie szkolenia bhp powinni przechodzić obcokrajowcy delegowani do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy pod stalową kładką można zorganizować stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w decyzjach należy określać konkretny kod R wskazując precyzyjnie rodzaj odzysku odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację dróg i ulic będących na stanie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wyceny, ustalenia wartości początkowej można dokonać na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaki jest czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach stacjonarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy spółka z o.o. będąca podmiotem leczniczym może odsprzedać szczepionki zakupione dla swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jakie są wymagania lokalowe dla Dziennych Domów Senior plus tworzonych w ramach ministerialnego programu Senior plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zamontowanie drzwi przekracza zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek posiadać informacje o wstrząsach pochodzenia górniczego zarejestrowanych przez sejsmografy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie zgody fotografa na upublicznienie zdjęć, które wykonał w ramach realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy ZUS jest uprawniony do żądania od pracodawcy przesłania kopii umowy i angaży w celu weryfikacji wpływu należnych składek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

W jakiej kolejności należy przeprowadzić analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) w organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy prawidłowym kodem odpadu powstałego z usługi zmywania chodników jest 20 03 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ma wyglądać uzgodnienie z organem prowadzącym dotyczące wprowadzenia monitoringu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakim organom wysyłamy ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy należy się świadczenie wychowawcze, jeżeli opiekun prawny w połowie złożył przyrzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy gmina może przekazać prowadzenie szkoły osobie prawnej - stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych może prowadzić na zlecenie administratora danych osobowych rejestr czynności przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jaki sposób dokonać wyceny świadczeń przyznanych byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie znaczenie w szacowaniu wartości zamówienia odgrywa kwota przewidziana w planie finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy umowa sprzedaży obrazu wraz z prawami autorskimi podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób dostarczyć materiał filmowy, będący próbką, w postępowaniu prowadzonym wyłącznie elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy refakturę poniesionych wydatków na wykonaną usługę budowlaną należy również opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma przetwarzając wyłącznie numery ID urządzeń przetwarza dane osobowe w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy okres służby wojskowej wlicza się nauczycielowi do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne