Questions and answers

Ekwiwalent w jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielowi, który pracował przez trzy tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakie odpady z cmentarza należy zaliczyć do odpadów zmieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie postępowanie winien przeprowadzić OPS w związku ze zmianą składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakim procesem odzysku będzie oddzielanie od płyt głównych baterii i kondensatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie zmiany prowadzącego instalację, dla którego wydano pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę roczną podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dotację unijną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z kapitałów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieodpłatne użyczenie części środka trwałego małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć przez polską spółke zakup używanego jachtu z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć przychody rozliczane okresowo, za które firma nie może wystawić faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję, w której wystawiono drugą fakturę, gdyż pierwsza była z błędnym terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT stratę na sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ustalić obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak w nowym stanie prawnym traktować odpady zielone, pochodzące z utrzymania terenów zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej placówki, która podlega pod inny organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć pracownicy wymiar urlopu dodatkowego przysługującego za 2017 i 2018 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Kiedy należy złożyć deklarację CIT-10Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna ująć korektę wystawioną w marcu 2018 r. w podatku dochodowym za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Który organ może sprostować decyzję o ustaleniu linii brzegu, jeżeli sprawa została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Od jakiego miesiąca nie należy się świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko, od marca czy kwietnia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakiej kwocie przysługuje zasiłek stały za miesiąc marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób naliczyć wysokość zasiłku stałego dla każdego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób powinno być weryfikowane spełnianie warunków klauzuli społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w fakturze końcowej fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób stowarzyszenie powinno wykazywać dochody w CIT-8 i CIT-8/O?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględniać w zeznaniu rocznym przychody i koszty zagranicznego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co może zrobić zamawiający, jeśli po wyborze oferty wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić, gdy wnioskodawca złożył wniosek o wykreślenie ze składu rodziny pełnoletniego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Co znaczy określenie "kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy 3-stronnicowa kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem na stronie 1 i 3 jest złożona prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy akt notarialny zawsze wyznacza datę zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy czynsz najmu samochodu dla celów firmowych, który jest dochodem pracownika podlega egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy doliczyć dochód uzyskany z tytułu zawartej umowy o dzieło w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dyrektor może nakazać nauczycielowi wykonywanie innych prac niż zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy istnieje limit odpadów niebezpiecznych, dla których nie potrzeba zgody na transgraniczne przemieszczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kartę oceny pracy dyrektora szkoły umieszcza się się w jego teczce osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy mandat nałożony przez PIP opłaca pracownik, czy pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można odmówić wydania decyzji zmieniającej obowiązujące pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK, który nie został jeszcze wybudowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy wliczyć wyrównanie zasiłku dla opiekuna przy ustalaniu pomocy w formie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy na odprowadzenie wód z wykopu budowlanego lub odwadnianie wykopu budowlanego wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy nauczyciele powinni odbyć odrębne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli jest chory na nerwicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niepełnoletnia matka może ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy oferty, które nie zawierają części opisowej, wbrew postanowieniom SIWZ, podlegają odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy organ może przyjmować w nieskończoność zgłoszenia tego samego tymczasowego pawilonu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy osoba, która uzyskała stopień ratownika wodnego w 1982 r. może być zatrudniona na stanowisku ratownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne