Questions and answers

Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto jest osobą uprawnioną do odbioru rusztowania na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Z którego miesiąca należy uzyskać dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co należy rozumieć jako uzyskanie dochodu: uzyskanie uprawnienia do renty, datę decyzji, czy faktyczną wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy akta osobowe dyrektorów szkół i przedszkoli należy przekazać do Centrum Usług Wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy fakt, że wynagrodzenie przekracza 200 zł czy nie, wpływa na naliczanie kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy kontynuacja prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga zawiadomienia organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można w jednej decyzji ustalić odpłatność za DPS i zwolnić z ponoszenia tej odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można zmienić sposób określenia prewspółczynnika odliczania podatku naliczonego na dany rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można zmienić tytuł nieobecności pracownika z zasiłku opiekuńczego na krwiodawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej 0,5 etatu może przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy odprowadzanie wód opadowych z drogi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy ogrodzony teren przy szkole lub przedszkolu należy uznać za miejsce publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora do realizacji zajęć rewalidacyjnych w grupach 5-osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy po wpisaniu do rejestru podmiot ponownie musi wystąpić o wydanie pozwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik może mieć dwa miejsca pracy w Polsce i w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracownikowi należy się wyrównanie świadczeń chorobowych wypłaconych w zaniżonej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy bhp ograniczają obsługę dwóch maszyn CNC przez jednego operatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy konsolidacji potwierdzenie sald odgrywa ważną rolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy urząd skarbowy może odmówić zwrotu podatku z uwagi na brak sprzedaży przez okres kilku lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy warunkiem wypłaty dywidendy jest sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy w niedziele wolne od handlu można w sklepie świadczyć usługi agencji pocztowej i prowadzić jednocześnie sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w sprawie o świadczenie wychowawcze można zastosować art. 18 ust. 3 u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wydając decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu należy czekać aż uprawomocni się decyzja uchylająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zasadne będzie wydanie decyzji o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Ile wynosi urlop dyrektora szkoły powołanego od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką podstawę liczenia zasiłku wypadkowego należy uwzględnić do wyliczenia zasiłku powypadkowego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stopę składki wypadkowej opłaca spółka jawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak długo jest ważny projekt budowlany, który nie uzyskał pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie zadania i czynności powinien wykonywać nauczyciel w ramach zadań statutowych szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować wydatki przeznaczone na kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy wystawić rachunki do umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy zaksięgować poniesione koszty na nagrody w programie lojalnościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób należy naliczyć nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel wygaszanego gimnazjum będzie mógł uzupełniać etat w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne