Questions and answers

Z jakiego pensum należy zapłacić nauczycielce za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący w szkole podstawowej zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jak często powinno się wykonywać badania jeżeli ostatni pomiar wykazał natężenie hałasu 89 decybeli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak obliczyć, czy nauczycielce zatrudnionej w kilku szkołach należy się dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zakwalifikować nadpłaty z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakie klauzule powinny być umieszczone na stronie internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(18)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez koordynatora medycznego mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinien być naliczony dodatek za trudne i uciążliwe warunki za godziny ponadwymiarowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług dzierżawy budynków inwentarskich, inwentarza żywego i ruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy myjka musi mieć wystawioną deklarację zgodności WE dla maszyn według dyrektywy maszynowej i posiadać oznaczenie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym w czasie odbywania praktyki absolwenckiej można wliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy nazwą faktury może być faktura VAT zaliczkowa końcowa, jeśli wystawiono ją już po dokonaniu dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy złożyć w celu przyznania zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciel z tytułem licencjata może uczyć języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może żądać zwrotu środków na zasiłki celowe i okresowe powołując się na art. 101 ust. 7 ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy protokoły rady pedagogicznej podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dobudowa odcinka drogi będzie zaliczać się do przedsięwzięć podprogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować kwotę dofinansowania odliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy komornik sądowy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT do kwoty 200.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać kapitał akcyjny i wkłady komplementariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można uznać, że podatnik otrzymał fakturę wystawioną zgodnie z procedurą VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy arkusz organizacji szkoły jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy i jak w statucie szkoły powinny być opisane zasady dotyczące RODO i cyberbezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy kilka domków holenderskich na działce może stanowić usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury, której wartość przekroczyła 15 tys. zł (opłaconej gotówką)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę korygującą, jeśli sprzedawca zaniżył kwotę należną wykazaną w fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy absolwent szkoły średniej kontynuujący naukę podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wykonawca może wypowiedzieć umowę o wartości poniżej 30.000 euro na usługę sprzątania, zawartą na okres 36 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

W jakim zakresie RODO dotyczy szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy przygotować wzór zgody rodzica na udzielenie dziecku w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje ma zakup przez podatnika towarów, jeśli nie posiada on dokumentów celnych w związku z ich zakupem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik w związku z likwidacją części działalności gospodarczej powinien sporządzić remanent likwidacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zakupionej ze środków ZFŚS może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić obowiązujące standardy emisyjne dla kotłów zainstalowanych w ciepłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak formalnie powinien być uregulowany wywóz ścieków do zlewni poprzez wóz asenizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy do gazowego cięcia blach stalowych są wymagane specjalne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki organ powinien prowadzić postępowanie w sprawy osunięcia mas ziemi na skarpie w terenie zalewowym rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy chirurg stomatolog może wykonać zdjęcie tomograficzne okolicy szczęki w celu oceny układu stomatologicznego przed planowaną implantacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać monitorowanie miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można bez zgody pracownika pomniejszyć nadpłacone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w związku z odejściem przed upływem 12 m-cy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne