Questions and answers

Czy w oparciu o art. 4 ust. 8a u.ś.r. należy doliczyć wnioskodawcy grunty dzierżawione?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zasadnym jest przyznanie świadczenia rodzicielskiego matce na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy za ubiegły rok należy wypłacić nauczycielce ekwiwalent za okres, kiedy przebywała na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka forma potwierdzająca powierzchnię pokoi i kuchni w lokalu jest brana pod uwagę w dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy podawać przy zmianach warunków płacy pracowników obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie są bezpieczne odległości od niebezpiecznych elementów maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, dla którego zabraknie godzin w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak naliczyć ekwiwalent oraz odprawę pośmiertną pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić skutki w VAT przekazania nieruchomości do majątku osobistego i następnie sprzedaży pozostałości z rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak właściwie powinien być udzielony urlop wypoczynkowy, a jak urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie należy dochodzić należności z tytułu opłat za usługi w ośrodku wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób gmina powinna spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jakich powodów udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy burmistrz jest organem, który jest uprawniony do interpretowania zapisów mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły chcąc zmienić nauczycielowi wymiar pensum powinien uzyskać zgodę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy emeryt - rencista utraci prawo do pobieranej renty zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy koszty przedsięwzięcia deweloperskiego powinny obciążyć wynik finansowy dopiero w momencie sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy kwota przekazana bankowi z tytułu opcji, zasądzona wyrokiem sądowym, będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać dziecku w zerówce stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przyznać wnioskodawczyni zasiłek rodzinny, jeśli dziecko i partner nie posiadają zgody na pobyt stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie surowca należy rozpoznać jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ świadczeniowy rozstrzyga w przedmiocie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy potrącanie z bieżących wypłat ma pierwszeństwo przed rozłożeniem należności na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracownicy przywróconej do pracy, która przed przywróceniem urodziła dziecko, przysługuje urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przejście komunikacyjne może znajdować się pod schodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy saldo MA konta 300 należy wykazywać w sprawozdaniu Rb 28?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy samorząd powiatowy zobowiązany jest uchwalić budżet powiatu na rok 2019 z uwzględnieniem tzw. budżetu obywatelskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy spółka może ująć w kosztach wartość nieruchomości, którą wspólnik wniósł na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedawca będzie zobowiązany dokonać zwrotu nadpłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wartość faktury korygującej potraktować jako pozostałe przychody operacyjne i ująć to na koncie 760?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w klasach łączonych I i II szkoły podstawowej można prowadzić nauczanie religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wniesienie przez wspólnika spółki jawnej aportem mieszkania do spółki jawnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze można wskazać preferowany kierunek ukończonych studiów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne