Questions and answers

Czy wniosek rady rodziców o utworzenie rady szkoły może zostać odrzucony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wójt może klasyfikować przedsięwzięcie pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą opłacać swoje zaliczki na podatek dochodowy z konta spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zabytkowy pojazd z zamontowanym HDS podlega dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do jakiego US należy złożyć CIT-10Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do której grupy zaliczyć urządzenie LED przeciw komarom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest metodologia liczenia masy średniorocznej przez autoryzowanego przedstawiciela w zakresie sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura wdrożenia zdalnego nauczania w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w związku z Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka są różnice zawartości map, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakich czynności powinna dokonać spółka jawna, która powstanie na mocy umowy dwóch spółek z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć w szkole uczeń z zagranicy, by zostać przyjęty do szkoły branżowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje są wymagane od lutowaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie przepisy regulują finansowanie kursów umiejętności zawodowych organizowanych przez placówkę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki w VAT miałaby zmiana przeznaczenia użytkowania samochodu osobowego w leasingu na 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić kwotę dochodu uzyskanego z tytułu zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy ująć w klasyfikacji budżetowej wydatek na wkład do spółki SIM?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatek poniesiony na opinię sporządzoną przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak wyglądał wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z roku 1974?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć cenę 1 kwh do ryczałtu do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak zalegalizować zabudowę logi wykonanej w latach 1999-2003 w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy dokonać wyrównania zasiłku stałego wnioskiem w związku z utratą alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy należy przedstawić wypowiedzenie dyrektorowi szkoły i na jakich warunkach będzie zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy nauczyciel może skorzystać z zasiłku kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy powinna być ustalona podstawowa kwota dotacji na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT od 1.05.2020 r., powinna ujawnić podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy upływa termin przedawnienia kosztów upomnienia i jak rozumieć art. 70 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto do portalu świadczeniodawcy powinien wprowadzić informacje związane ze stażem lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kto powinien być koordynatorem ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto powinien złożyć podpis na dowodzie księgowym w przypadku zwrotu nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik ponosi odpowiedzialność za zgubienie karty służącej do rejestracji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakiej zasadzie powinno być zakończone postępowanie w przypadku wycofania zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na kolejny okres zasiłkowy na podstawie nowego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób można rozwiązać stosunek pracy z dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W której placówce nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym miejscu znajduje się numer paragonu, który wykazuje się w JPK_VAT z deklaracją?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Z jakim dniem nastąpi przedawnienie roszczeń o wypłatę wartości rynkowej lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Z uwagi na jakie okoliczności dyrektor mimo ograniczeń sanitarnych może prowadzić naukę stacjonarną w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co się dzieje z zezwoleniem na pracę, jeżeli pracownik nie podejmie pracy przez 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co zrobić jeżeli usunięto drzewa przed oględzinami, tj. 3 dni po dokonaniu zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne