Questions and answers

Czy jest możliwe przesunięcie terminu urlopu pracownika, zaplanowanego w planie urlopów, z powodu ważnych przyczyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupu agregatu prądotwórczego, jeśli został on sfinansowany ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zwrócić nadpłatę podatku innej osobie niż podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na gruncie przepisów kodeksu pracy prawa autorskie mogą zostać przeniesione na Firmę X?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy należy podjąć działania wobec dłużnika alimentacyjnego, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy uchylić przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy obdarowanie prezentami klientów spółek powiązanych rodzi konsekwencje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy operatorzy wózków widłowych powinni przechodzić psychotesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy opinia sądowo – psychiatryczna podlega udostępnieniu przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pielęgniarkę oddziałową wyłonioną w drodze konkursu można zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pobyt w szpitalu po porodzie ma wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pożyczka udzielona fundacji przez prezesa zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy prawo reguluje używanie przedłużaczy elektrycznych w miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy technolodzy powinni odbywać szkolenie dla osób kierujących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy towary i usługi potrzebne spółce z o.o. mogą być kupowane przez udziałowca spółki z konta prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy transakcji zakupu maszyny z transportem na terenie UE to WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi brokera ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w decyzji środowiskowej można nakazać zmianę kierunku rekultywacji z leśnego na infrastrukturalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w laboratorium muszą się znaleźć i prysznic i oczomyjka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w pliku JPK_VAT mogą znaleźć się faktury wystawione na osoby prywatne, które są następnie fiskalizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wpłaty uczniów za obiady są działalnością odpłatną stowarzyszenia czy statutową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w ramach działalności ochroniarskiej i działalności edukacyjnej należy prowadzić jedną księgę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wycofana norma gwarantuje odpowiedni standard bezpieczeństwa maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wykonanie odwiertu na potrzeby wykonania pompy ciepła wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wysyłać należy oryginał wniosku wraz z załącznikami czy ksero?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z rezygnacją z oprocentowania pożyczki na spółce ciążą jakieś obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć drukarkę do etykiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna prowadzenia księgi arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość budynku rekreacji indywidualnej od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie dochody spółdzielni należy uznać za dochody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych spoczywają na administratorze i na drugim podmiocie, z którym zawarta jest umowa dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jaki podatek należy zapłacić dokonując wypłaty dywidendy komplementariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenia dla niani w ramach umowy uaktywniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinno się rozliczać zabezpieczenie kredytu spółce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych sprawdzić czy dany podmiot spełnia wymogi przewidziane przez RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć zapłatę z tytuły umowy wymiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wyliczyć świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia VAT przy imporcie usług (usługa rozliczana w cyklu rocznym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto podlega pod rozliczenie pudełek kartonowych, na których nie ma żadnego logo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto w razie nieobecności dyrektora podpisuje świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Który organ powinien wydać decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób ustalić obowiązek przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jakich przepisów wynikają obowiązki dotyczące planów dróg ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co powinno znaleźć się w arkuszu organizacyjnym szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy córka może mieć ubezpieczenie zdrowotne przy osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dłużnik alimentacyjny zamieszkały za granicą może dokonywać wypłat alimentów bezpośrednio na konto OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dokumenty składane w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, muszą być podpisane odręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne